Annonsørinnhold
I Stock 927480816
Brand stories

Miljøteknologiordning – vekstmulighet for havbruksnæringen

Før den borgerlige regjeringen søkte avskjed rakk departementet å sende forslag til ny miljøteknologiordning på høring. Ordningen innebærer en regional og nasjonal vekstmulighet i havbruksnæringen.

Forslaget legger opp til årlige tildelinger av havbrukstillatelser til oppdrett av laks og ørret med formål om utvikling av ny miljøteknologi som skal oppfylle enkelte definerte effektkrav. Det første året skal det kunne tildeles totalt 15 000 tonn MTB på landsbasis. En aktør kan maksimalt få tildelt 7 500 tonn av det tilgjengelige volumet. Dette innebærer at man i teorien kan ende opp med to aktører som får alle tillatelsene som er tilgjengelig. Departementet vil forut for hver tildelingsrunde ta stilling til ordningens størrelse det aktuelle året.

Det er ikke avklart om tildelingene skal baseres på budrunder med prekvalifisering eller en innovasjonskonkurranse basert på poeng. Her har departementet skissert alternative løsninger og bedt om innspill i høringen. Departementet foreslår at prekvalifiseringsvilkårene og minimumsvilkårene i en innovasjonskonkurranse skal være de samme:

  • Null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus (effektkrav).
  • Minimum 60 prosent oppsamling av slam (effektkrav)

Det er altså utslipp av lus og oppsamling av slam som er kjernen i den nye miljøteknologiordningen.

Dersom det blir tildeling gjennom en innovasjonskonkurranse vil søker kunne oppnå innovasjonspoeng for løsninger som går ut over minimumskravene når det gjelder slam. Det vil også være mulig å få innovasjonspoeng for oppnåelse av andre forhåndssatte miljøkriterier. I høringsnotatet er dette beskrevet som:

a) rensing av slam
0 poeng - Rensegrad 60 % partikulært (minimumskravet)
1 poeng - Rensegrad 65 – 69 % partikulært
2 poeng - Rensegrad 70 – 79 % partikulært
3 poeng - Rensegrad 80 – 89 % partikulært
4 poeng - Rensegrad 90 - 100% partikulært
6 poeng - Rensegrad 90 - 100% partikulært og løst

b) Elektrifisering
1 poeng - Anlegget, inkludert ev. fôrflåte er elektrifisert.

c) Kobber
1 poeng - Det brukes ikke kobber for å hindre begroing på anlegg, herunder nøter mv.

d) merking av fisk
1 poeng - All fisk merkes med en metode som gjør fisken sporbar tilbake til lokalitet. Merkemetoden må være godkjent av Mattilsynet.

Om poengsystemet blir stående slik i en eventuell endelig forskrift eller om det hele blir basert på et auksjonsprinsipp blir opp til ny regjering å avgjøre og beror selvsagt på hvilke tilbakemeldinger som gis i høringen.

Det som er særlig interessant å merke seg er at departement skisserer en omlegging fra tidligere saksbehandling når det gjelder vurdering av søknadene. Det skisseres en løsning der myndighetene i stor grad avstår fra å vurdere godheten i konseptene søkerne baserer søknadene på. Dette innebærer at vurderingene om oppfyllelse av tildelingskriteriene flyttes over til driftsfasen.

Det er ikke definert på forhånd hvor i landet de nye tillatelsene kan tas i bruk, men skal man ta høringsnotatet på ordet vil tillatelsene bli knyttet opp til et produksjonsområde ved tildeling. Det vil senere være mulig å søke om flytting av tillatelsene.

Det er også skissert en mulighet for at tillatelsene kan gjøres tidsbegrenset, men med lang levetid, eksempelvis 20 år. Dersom tillatelsene skal erverves i budrunde samtidig som man skal investere i kostbar miljøteknologi med høye driftskostnader vil tidsbegrensningen naturlig nok redusere betalingsevnen. Så er jo det selvsagt et viktig spørsmål påtroppende regjering bør spørre seg,: Skal utviklingen av ny miljøteknologi baseres på betalingsevne / betalingsvilje, eller bør man lage incentiver som gjør det mulig å sikre best mulig teknologi?

Ordningen som er sendt på høring fremstår uferdig og det blir langt på vei opp til den påtroppende regjeringen å gi ordningen dens endelige innhold, om den blir innført. Om den blir innført gir den muligheter for vekst i både havbruksindustrien og leverandørindustrien. Høringsfristen er 14.januar 2022. Vi følger spent med på utviklingen av ordningen.

Erik Staurset Andresen har jobbet for havbruksnæringen siden 2009 og bistår havbruksnæringen over hele landet og har dyptgående kompetanse om reguleringene. Han kan kontaktes på esa@ovgj.no eller 958 75 285 om det skulle være spørsmål til denne saken eller andre havbruksrelaterte problemstillinger.

Image view 3

Erik Staurset Andresen

Partner / Advokat

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen i NETT NO, men er betalt innhold laget på vegne av Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz på linje med andre annonser. Om du mener dette ikke er godt nok merket, gi oss gjerne beskjed på e-post, redaksjon@nett.no.

Publisert: 18.10.2021 09:00

Sist oppdatert: 25.10.2021 08:20

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz

Som Nordvestlandets største advokatfirma bistår Øverbø Gjørtz næringsliv, privatpersoner og offentlig sektor med juridisk rådgivning og prosedyre på de fleste rettsområder. Den lange erfaringen i regionen gjør at vi har spesielt god kjennskap til det lokale næringslivet.

I dag er vi over 40 dyktige medarbeidere med ulik spisskompetanse. Kontorene våre finner du i Ålesund, Molde, Kristiansund og Ørsta.

www.ovgj.no

Facebook

Bedrifter/Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz