Annonsørinnhold
Ny midlertidig lov om rekonstruksjon for aa avhjelpe oekonomiske problemer og forhindre unoedvendige konkurser
Brand stories

Ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer og forhindre unødvendige konkurser

Regjeringen har fremlagt forslag for Stortinget om ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbruddet av Covid-19.

Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Det foreslås omfattende endringer i reglene om gjeldsforhandling i konkursloven. Begrepet «gjeldsforhandling» erstattes av begrepet «rekonstruksjon» som understreker at det er tale om en nødvendig omlegging av virksomheten og måten den drives på, der sanering av gjeld bare er en del av løsningen.

Forlaget innebærer en rekke endringer sammenlignet med dagens regelverk. Hovedtrekkene i endringsforslagene er:


• Rekonstruksjon skal kunne begjæres av både skyldner og kreditorer. Begjæres rekonstruksjon fra en kreditor, skal skyldneren kunne motsette seg åpning av rekonstruksjonsforhandling. Begrunnelsen for dette er at en vellykket rekonstruksjon er avhengig av et lojalt samarbeid med skyldneren.
• Etter dagens regler er vilkåret for åpning av gjeldsforhandling at skyldneren «ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller», det vil si at skyldneren må være illikvid. Dette foreslås endret til at «skyldneren har eller i overskuelig fremtid vil få økonomiske problemer». Rekonstruksjonsforhandlinger vil således kunne igangsettes på et tidligere tidspunkt mens skyldneren fortsatt har likvide midler til disposisjon. Dette kan bidra til å øke mulighetene for å lykkes. Derom en kreditor begjærer åpning av rekonstruksjonsforhandling, må derimot kreditorene sannsynliggjøre at skyldneren ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
• I forhandlingsfasen skilles det ikke mellom frivillig gjeldsordning og tvangsakkord. I begjæringen om åpning av rekonstruksjonsforhandling skal det redegjøres for hvordan driften av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen skal finansieres. Åpnes rekonstruksjon skal retten oppnevne en rekonstruktør og et kreditorutvalg. Personen som oppnevnes som rekonstruktør skal være advokat med erfaring fra insolvensspørsmål.
• Mulighetene til å finansiere fortsatt drift av virksomheten under prosessen er forbedret ved at skyldner kan etablere pantesikkerhet i driftstilbehør, varelager og utestående fordringer med såkalt superprioritet foran eksisterende panthavere. Berørte panthavere kan fremsette begjæring for retten om at slik beslutning omgjøres.
• Ved en frivillig rekonstruksjon er det fortsatt krav om enstemmighet for at forslaget skal bli vedtatt. Kravet om minstedividende på 25 % i tvangsakkord fjernes. Vedtakelsesreglene for tvangsakkord foreslås endret ved at det er tilstrekkelig at et flertall av kreditorene, regnet i beløp av godkjente krav, har stemt for forslaget.
• I forslaget foreslås det regler om at gjelden helt eller delvis kan omgjøres til egenkapital. Beslutningen skal kunne besluttes av generalforsamlingen med simpelt flertall. Det samme gjelder beslutning om kapitalnedsettelse og utstedelse av finansielle instrumenter når beslutningen treffes i forbindelse med rekonstruksjon av selskapet.
• Den midlertidige loven er forslått å gjelde til 1. januar 2022. Innen det tidspunkt må loven avløses av en permanent lov om rekonstruksjon.


Våre advokater i avdeling for restrukturering og insolvens har betydelig erfaring med å bistå i restruktureringsprosesser. Vi er også sparringpartnere for selskaper i den krevende tiden vi er inne i. Ta gjerne kontakt for en uformell prat om hvordan vi kan bistå med å håndtere situasjonen for ditt selskap:Kontaktpersoner:


Partner/advokat Øyvind Hasselø Meisingset,

, tlf


Partner/advokat Øystein Remme,

, tlf


Partner/advokat Lars Erik Grødal,

, tlf


Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen i NETT NO, men er betalt innhold laget på vegne av Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz på linje med andre annonser. Om du mener dette ikke er godt nok merket, gi oss gjerne beskjed på e-post, redaksjon@nett.no.

Publisert: 08.05.2020 11:00

Sist oppdatert: 17.02.2021 16:55