Annonsørinnhold
Hovedbilde
Brand stories

Opplysningsplikt i ansettelsesprosesser

Tidligere i år avsa Høyesterett dom i sak om oppsigelse i prøvetiden. Bakgrunnen for saken er at arbeidsgiver mente at arbeidstaker i jobbintervju hadde holdt tilbake opplysninger som var viktige for arbeidsgivers vurdering av om vedkommende skulle ansettes.

Vi har sett på hva dette kan bety både for arbeidsgiver og arbeidssøker.

***

Terskelen for oppsigelse i prøvetiden er lavere enn det som ellers gjelder, og må etter arbeidsmiljølovens § 15-6 begrunnes i «arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet».

Arbeidsgiver begrunnet oppsigelsen med arbeidstakers «manglende pålitelighet», og viste til at arbeidstaker forut for ansettelsen hadde unnlatt å opplyse om at han var avskjediget fra sin forrige arbeidsgiver. Bakgrunnen for at den forrige arbeidsgiveren hadde avskjediget arbeidstakeren var angitt å være trusler og samarbeidsproblemer.

Om opplysninger fra arbeidssøker i en ansettelsesprosess uttaler høyesterett at en

«arbeidssøker ikke kan gi direkte villedende informasjon om seg selv og tidligere arbeidsforhold. Samtidig vil arbeidssøker i en ansettelsesprosess ha rett til primært å trekke fram det som taler til hans eller hennes fordel. En eventuell opplysningsplikt vil først og fremst avhenge av om informasjonen gjelder forhold av direkte betydning for arbeidssøkers egnethet for stillingen.»

Høyesterett viste videre til at det er arbeidsgiver som han ansvar for å klargjøre hvilke kvalifikasjoner og egenskaper som er viktige for stillingen det gjelder, og at tilbakehold av opplysninger må være «klart illojale» for å alene kunne begrunne oppsigelse i prøvetiden. Dette betyr at tilbakehold av opplysninger var et relevant forhold ved vurdering av om oppsigelse skulle gis, men at det ikke var tilstrekkelig til å begrunne oppsigelse uten at det også var andre forhold som trakk i samme retning.

Etter en samlet vurdering, hvor man blant annet la til grunn at arbeidstaker hadde fungert godt hos den nye arbeidsgiveren, konkluderte Høyesterett med at oppsigelsen var ugyldig.

I den konkrete saken ble arbeidsgiver kjent med forholdene under prøvetiden. I mange tilfeller vil det at en arbeidssøker har latt være å opplyse om, eller gitt mangelfulle opplysninger om, forhold som taler i vedkommende sin disfavør, også kunne komme fram før tiltredelse eller etter utløpet av prøvetiden. Vår vurdering er at Høyesteretts vurdering bare klargjør terskelen for oppsigelse i prøvetiden, men at den først og fremst klargjør hvilke krav og forventninger man må stille til henholdsvis arbeidssøker og arbeidsgiver i en ansettelsesprosess.

En naturlig konsekvens av at Høyesterett viser til at det er arbeidsgiver som har ansvar for å klargjøre hvilke kvalifikasjoner eller egenskaper som er viktige for stillingen, er at arbeidsgivere må være bevisste på hvordan man gjennomfører intervjuer og bakgrunnssjekker. I dette ligger ikke bare at man må ha et bevisst forhold til hvilke opplysninger man aktivt ber om, men at man legger fram sine forventninger til kandidaten på en slik måte at vedkommende gis en klar og tydelig oppfordring til å orientere også om andre forhold. Det er også grunn til å vise til at det er arbeidsgiver som har bevisbyrden i oppsigelsessaker, og som følgelig må kunne dokumentere hva som er etterspurt og hvilke opplysninger som er gitt.

For arbeidssøkere understreker dommen at det i utgangspunktet er arbeidssøkers rett å fremheve sine positive egenskaper. Dommen viser imidlertid at det i enkelte tilfeller kan være snakk om såpass grove tilfeller av tilbakehold av opplysninger at dette alene kan begrunne en oppsigelse, og at det i alle tilfelle vil være relevant å i en oppsigelse legge vekt på tilbakehold av opplysninger sammen med andre relevante forhold.

Ta kontakt for nærmere spørsmål:

Mmw ny

Martin M. Williams
Senioradvokat

Sda

Sturla Dalhaug
Partner/Advokat

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen i NETT NO, men er betalt innhold laget på vegne av Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz på linje med andre annonser. Om du mener dette ikke er godt nok merket, gi oss gjerne beskjed på e-post, redaksjon@nett.no.

Publisert: 24.08.2021 15:09

Sist oppdatert: 30.08.2021 10:19

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz

Som Nordvestlandets største advokatfirma bistår Øverbø Gjørtz næringsliv, privatpersoner og offentlig sektor med juridisk rådgivning og prosedyre på de fleste rettsområder. Den lange erfaringen i regionen gjør at vi har spesielt god kjennskap til det lokale næringslivet.

I dag er vi over 40 dyktige medarbeidere med ulik spisskompetanse. Kontorene våre finner du i Ålesund, Molde, Kristiansund og Ørsta.

www.ovgj.no

Facebook

Bedrifter/Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz