Annonsørinnhold
Viktige avklaringer for finansiering av aksjeselskaper
Brand stories

Viktige avklaringer for finansiering av aksjeselskaper

Aksjeloven har egne regler for når et aksjeselskap kan stille sikkerhet eller yte finansieringsbistand i forbindelse med at aksjene i selskapet blir kjøpt. 

05.11.2020
Dette kan illustreres slik, og problemstillingen knytter seg til om selskapet som nedenfor heter «målselskap» kan stille sikkerhet for kjøpers banklån, når kjøper er i ferd med å kjøpe aksjene i «målselskap».

Tidligere innebar aksjelovens regler at det var svært begrensede muligheter til å stille sikkerhet for denne type transaksjoner. Dette ble endret fra 1. januar 2020.
Se også tidligere artikkel fra kollega Lars Erik Grødal,
For de fleste bransjer innebærer lovendringen en oppmykning av dagens regelverk. De nye reglene vil muliggjøre sikkerhetsstillelser som ikke tidligere var mulig. For en del eiendomsselskaper blir fremgangsmåten for å etablere sikkerhet litt mer omfangsrik enn det var før lovendringen. Det er detaljerte krav til saksbehandlingsregler som må følges, blant annet med avholdt generalforsamling, detaljerte krav til vurderinger/redegjørelser, og krav om melding til Foretaksregisteret før sikkerhet ytes.
Som følge av lovendringen har det oppstått et par viktige problemstillinger, som nå nylig er avklart av departementet.
Den ene problemstillingen knytter seg til om alle dokumenter og saksbehandlingsregler må oppfylles av det sittende styre i målselskapet, altså det avtroppende styret som sitter frem til gjennomføring av transaksjonen. Alternativet er at saksbehandlingsreglene skal utføres av det nye styre i målselskapet, som kjøper utpeker etter at transaksjonen er gjennomført.
Departementet har nå avklart at det ikke er avgjørende i seg selv om det er avtroppende eller nytt styre som oppfyller saksbehandlingsreglene i aksjeloven. Det er det sittende styre på tidspunktet for etablering av sikkerheten som skal oppfyller saksbehandlingsreglene. Dette betyr at det er viktig at kjøper, selger og involverte banker er omforent om hvilket tidspunkt sikkerheten skal etableres. Aksepterer banken at sikkerheten etableres umiddelbart etter overtakelse, eller kreves det at sikkerheten er gyldig etablert før utbetaling av kjøpesum? Riktig rekkefølge på dette er avgjørende for å unngå ubehagelige problemstillinger den dagen aksjene skal overtas.
Den andre problemstillingen knytter seg til om selskapet må motta betryggende sikkerhet for sin finansieringsbistand. Selv om dette ikke eksplisitt lenger følger av aksjeloven, er det et spørsmål om det kan innfortolkes et krav om målselskapet må motta betryggende sikkerhet. Bakgrunnen er et lovkrav om at sikkerheten må ytes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.
Departementet uttaler om denne problemstillingen at dette vil bero på en konkret helhetsvurdering. Det hadde vært ønskelig med en tydeligere klargjøring av denne problemstillingen.
Status per dags dato er at vi har fått nye regler for finansiering av aksjeselskap, som fungerer godt dersom partene har en god dialog med banken, og får avklart viktige rekkefølgespørsmål i tide (aller helst før bindende avtale inngås). Uklarheten om hvilket styre som skal signere er nå avklart, men spørsmålet om betryggende sikkerhet (i tillegg til garantiprovisjon) er skjønnsmessig ut fra den enkelte transaksjon. Et viktig poeng er at det skal være likevekt i kontraktsforholdet, og dette må vurderes av målselskapets styre i forbindelse med den kredittvurderingen som må gjøres etter aksjelovens saksbehandlingsregler.
Lovforarbeidenes fremhever at oppmykningen av regelverket vil medføre at styret pålegges et større ansvar for å gjøre de riktige vurderinger. Saksbehandlingsreglene er detaljerte, det er derfor viktig at eventuell finansieringsbistand i forbindelse med aksjekjøp håndteres grundig. Noe forenklet kan man si at lovgiver her har gitt styrene i aksjeselskaper «frihet under (styre)ansvar».
Vi er positive til lovendringen, og synes den medfører mye godt. Samtidig ser vi at både kjøpere, selgere og banker har behov for bistand til å navigere riktig i et nytt og til dels ukjent farvann. Ved spørsmål i denne forbindelse kan du ta kontakt med advokat Per Sverre Raknes, , tlf .
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz bistår jevnlig kjøpere, selgere og banker med denne type problemstillinger; med alt fra opplæring, transaksjonsbistand og oppgjørsoppdrag.
Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen i NETT NO, men er betalt innhold laget på vegne av Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz på linje med andre annonser. Om du mener dette ikke er godt nok merket, gi oss gjerne beskjed på e-post, redaksjon@nett.no.

Publisert: 05.11.2020 10:37

Sist oppdatert: 17.02.2021 16:50

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz

Som Nordvestlandets største advokatfirma bistår Øverbø Gjørtz næringsliv, privatpersoner og offentlig sektor med juridisk rådgivning og prosedyre på de fleste rettsområder. Den lange erfaringen i regionen gjør at vi har spesielt god kjennskap til det lokale næringslivet.

I dag er vi over 40 dyktige medarbeidere med ulik spisskompetanse. Kontorene våre finner du i Ålesund, Molde, Kristiansund og Ørsta.

www.ovgj.no

Facebook

Bedrifter/Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz