Mykje styr for lite
GODT UTGREIDD: Administrerande direktør Audun Maråk i bransje- og arbeidsgivarorganisasjonen Fiskebåt brukte fem minutt under årsmøtet til Fiskebåt Vest i desember 2016 på å sette opp denne lista over utval og utredningar i fiskeripolitikken sidan 2005. No skal alt munne ut i eit stortingsvedtak, som kan blir omgjort etter neste regjeringsskifte.
Analyser

Mykje styr for lite

No skal regjeringa sitt framlegg til ny fiskekvotepolitikk omsider opp i Stortinget. Målt mot tid og arbeid som er lagt ned, blir resultatet magert.

26.04.2020
ANALYSEDå Ap, SV og Senterpartiet torsdag 12. mars sende ut ei felles pressemelding om at dei trekkjer seg frå samtalane om ein felles fiskeripolitikk var regjeringa sin plan i realiteten mislukka.Målet var å fornye, forbetre og forenkle eksisterande regelverk for fordeling av fiskekvotar, eit regelverk som er utvikla bit for bit over mange år. Vurderingane av kva som burde endrast på, var naturleg nok sprikande - frå draumar om ein omfordeling til fordel for sjarkar og små fiskebruk - til håp om høve til å samle enda større kvotar på enda færre farty.Men minst like viktig som utfallet - sett frå aktørane i fiskerinæringa si side - er at det er eit breitt fleirtal i Stortinget som stiller seg bak den politikken som blir vedtatt. Det ligg det ikkje an til no. Sjansen for at regjeringa ikkje skal få støtte frå Framstegspartiet, er truleg liten i denne omgang. Sjølv om partiet har trekt seg frå regjeringa var det trass alt Framstegspartiet som hadde fiskeriministeren då meldinga blei lagt fram i 2019.Men eit breitt forlik må også omfatte Arbeidarpartiet, og helst også Senterpartiet, for å vere garantert å stå seg også etter eit regjeringsskifte. Slik er det ikkje no. Difor har regjeringa ikkje lukkast. Fiskerinæringa får ikkje den stabiliteten den vil ha.Cecilie Myrseth, som er fiskeripolitisk talsperson for Arbeidarpartiet, Det betyr at bankar som vil låne ut pengar, eigarar som vil bygge nye skip og fabrikkar, eller investorar som skal satse i fiskerinæringa, risikerer at vilkåra for satsinga kan bli endra om berre få år.Risikoen aukar, med andre ord. Det som tradisjonelt skjer i ein slik situasjon er at det blir dyrare og vansklegare å få lån og å reise eigenkapital.Kanskje har Arbeidarpartiet sitt behov for stemmefiske - spesielt i Nord-Noreg vore slik at eit forlik var urealistisk uansett? Eller kanskje er spørsmålet om regjeringa har lagt for lite vekt på verdien av eit samlande forlik, og undervurdert det politiske spelet? Uansett blir utfallet uvisse, ikkje avklaring. Korkje regjering eller opposisjon kan skulde på manglande tids- og ressursbruk for å kome fram til ei samlande løysing.Forløparen til kvotemeldinga regjeringa la fram i fjor er Tveterås-utvalet som den raudgrøne regjeringa oppnemde våren 2013. Utvalet heitte Sjømatindustriutvalet, men fekk óg namn etter leiaren, professor Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger. Det foreslo ei rekkje endringar, mellom anna å fjerne taket for kor store kvotar som kan samlast på eitt farty.Innstillinga frå utvalet hausta mykje motbør, og lite blei gjennomført.Neste steg kom då Solberg-regjeringa i juli 2016 oppnemde Eidesen-utvalet, med mandat til å vurdere regelverket for fordeling av fiskekvotar. Utvalet kom med si innstiling i desember 2016.Utvalet si innstilling var utgangspunktet for regjeringa si Stortingsmelding om kvotepolitikken. Dåverande fiskeriminister Harald Tom Nesvik la fram meldinga i juni 2019. Torsdag 30. april har næringskomiteen på Stortinget varsla at den vil legge fram si innstilling, og veka etter ligg det an til at Stortinget fattar eit vedtak.Det mest omstridde framlegget i Stortingsmeldinga var å innføre ein statleg kvotebank, der staten skulle inndra ein del av kvotene når fiskarar samla større kvotar på færre båtar - og leige kvotene ut igjen. .Kanskje litt uventa tilbakemelding å få for ein Frp-statsråd, og etter det NETT NO har grunn til å tru har også kvotebank-ideen forsvunne under komitebehandlinga.

Publisert: 26.04.2020 06:00

Sist oppdatert: 10.02.2021 21:59