Fisk dankar ut alt
FISK, IKKJE OLJE: Fiskebåtreiarlaget Havfisk er i dag verdsett til nesten fem gangar så mykje som offshorereiarlaget Farstad Shipping på børsen. Havfisk har 10 skip medrekna eitt under bygging, Farstad har 57 skip i drift og eitt under bygging. 
Analyser

Fisk dankar ut alt

Frå 3,4 milliardar i pluss til 4,9 milliardar i minus. Slik gjekk det med dei børsnoterte selskapa på Nordvestlandet i 2015.

06.03.2016
ANALYSEReknskapstala seier det viktigaste om 2015. Ein brutal nedtur i oljebransjen slår dramatisk ut hos både offshore-reiarlag og verft.I slutten av denne artikkelen får du lenke til artiklane NETT NO har skrive om 2015-resultata hos selskap på Nordvestlandet med børsnoterte aksjar eller obligasjonar. Heilt til slutt er det lenke til tabell som viser resultata for selskapa i både 2014 og 2015.2016 kjem truleg til å bli eit enda tyngre år for dei som slit no, rett og slett fordi fleire selskap i fjor framleis kunne nyte godt av kontrakter som blei inngått i betre tider. Det gjeld både verft og reiarlag.Det samla resultatet før skatt i 2016 kan godt hende blir betre enn i 2015. Det skuldast at 2015-tala er sterkt prega av store nedskrivingar i skipsverdiane. Farstad Shipping, Havila Shipping og World Wide Supply har til saman skrive ned verdien av sine skip med 3,2 milliardar kroner.Slik nedskrivingar skjer neppe i 2016, men ein kan ikkje vere sikker. World Wide Supply med berre seks skip har skrive ned flåten med over 700 millionar kroner. Det er nesten like mykje som Farstad Shipping har skrive ned sin flåte (1,1 milliardar kroner), som omfatta over 60 skip ved årskiftet. Det er i alle fall gjort ulike vurderingar i dei to selskapa.Men om 2016-tala kan bli betre vil det i realiteten bli det tøffare. I og med at ein aukande del av flåten går ut av eldre kontrakter vil også ein større del av drifta bli direkte råka av den tøffe konkurransen og overskotet av ledige skip i marknaden i år. Det som offshorereiarlaga - der nesten alle som ein er i forhandlingar eller samtalar med långivarane om å lette på lånevilkåra - kan håpe på i 2016 er at marknaden når botnen i løpet av året.Det er langt lettare å gå ut av eit tøft år med utsikter til at det blir betre tider, enn å gå inn i eit nytt år med frykt for at det blir verre. I løpet av året vil utfallet av gjeldsforhandlingane og samtalane med kreditorane truleg vere avklart, og det i seg sjølv kan lette stemninga fleire hakk i hovudkontora, ombord på båtane og hos eigarane. I alle fall hos dei reiarlaga som kjem seg gjennom første runde. Strategien i gjeldsforhandlingane har vore å skaffe seg pusterom ved å skubbe på avdrag og rente av gjeld, og satse på at marknaden har snudd innan låna må betalast attende. Frå analytikarhald har det blitt påpeika at reiarlaga tek for lite i. Det burde slettast meir gjeld og skytast inn meir eigenkapital, for å overleve på dagens ratenivå. Det kan hende det stemmer, men med dei store svingingane som næringa historisk er van med er det ikkje rart at dagens eigarar og bankane er uviljuge til å gå meir drastisk til verks i første omgang. Meir drastisk til verks betyr høgst sannsynleg også store endringar på eigarsida, og det sit nok langt inne.Difor vil fasiten etter 2016 vere at reiarane har skaffa seg pusterom nokre år fram i tid, eller at andre har tatt over, som hos World Wide Supply.For verfta, Vard og Havyard, handlar det om å vinne kontraktar for andre skipstypar enn offshorefarty. Begge har klart det, men ikkje i stor nok grad til at 2015 blei eit plussår.Eigarane av både verft og reiarlag har sett verdiane skrumpe kraftig inn sidan oljeprisfallet starta i 2014. World Wide Supply-eigarane tapte nesten heile investeringa, Havila Shipping-aksjen har falle 85 prosent, Farstad Shipping-aksjen 60 prosent, Vard-aksjen 66 prosent, og Havyard-aksjen 82 prosent samanlikna med for eitt år sidan.Grunnfondsbevisa i Sparebanken Møre har falle 14,5 prosent på eitt år, nesten det same som aksjane i storbanken DNB. Det kursfallet reflekterer at det er venta auka tap hos bankane, men godt innanfor det bankane kan handtere.Møbelkonsernet Ekornes har lansert ei rekkje nye modellar etter at Olav Holst-Dyrnes tok over som sjef i slutten av 2014. Den aksjen blei handla til nesten same kurs på fredag som for eitt år sidan (minus 1,4 prosent). Selskapet er lite direkte eksponert mot oljebransjen. På heimemarknaden vil Ekornes først og fremst bli råka om oljeprisfallet får norske forbrukarar til å sette bremsene på, . Men korleis det går med Ekornes er mest opp til selskapet sjølv. Det må vise at salet av alle dei nye modellane som er lansert gir eit løft i driftsinntektene, både i Norge og ikkje minst i utlandet. Dessutan må kostnadskutt- og effektiviseringsprogrammet som skal redusere kostnadane med 150 millionar kroner i året byrje å vise att i reknskapa. Skjer det er det truleg grunnlag for ein kursoppgang etter ei lang periode med stillstand på børsen.Salsauke må og Hofseth Biocare få for sine protein-, kalsium og fiskoljeprodukt frå lakseavskjær. Fjerde kvartal 2015 var eit nytt tilbakeslag, etter eit oppløftande tredje kvartal ifjor. Aksjekursen ligg 12 prosent under nivået for eitt år sidan, men 27 prosent under nivået frå årskiftet.Hexagon Composites fekk ein smell då oljeprisen byrja å falle. Amerikanske lastebileigarar si interesse for å skifte frå dieseldrift til gassdrivne bilar kjølna med fallande drivstoffprisar, og forventingane til salet av Hexagon Composites sine drivstofftankar i kompositt til bruk i gassdrivne lastebilar fall også. Drivstofftankane er eit hovudprodukt for Hexagon, som gjekk ut av tredje kvartal i 2015 med underskot.Frå august til september ifjor blei aksjekursen halvert.I fjerde kvartal greidde selskapet å snu selskapet attende i pluss, men det er først og fremst som har løfta forventingane og aksjekursen. Hexagon Composites har etablert hydrogen som eige forretningsområde, og Mitsui kan mellom anna hjelpe Hexagon Composites i den japanske satsinga på hydrogen som drivstoff.Hexagon Composites-kursen er opp 8,8 prosent samanlikna med for eitt år sidan, og 26,6 prosent opp den siste månaden (etter at Mitsui-avtalen vart kjent).Til sist: Den store vinnaren i 2016 - Havfisk. Fiskebåtreiarlaget i Ålesund med Kjell Inge Røkke som største eigar, har stige med over 29 prosent i løpet av dei 12 siste månadane og over sju prosent så langt i år. Tysdag nådde selskapet ein førebels topp på 31,50 kroner pr aksje. Gode prisar, låge drivstoffkostnadar, store kvoter og gunstig valutakurs, i tillegg til god drift. Alt saman dreg i rett retning, og i tillegg tyder dei politiske signala frå regjeringa på at leveringsplikt og denslags, som avgrensar kor økonomisk Havfisk kan drive, etterkvart blir mjuka opp.Selskapet har , dobla utbyttet frå 2014 til 2015, og varsla at utbytteutbetaling blir prioritert framover. Slik utsiktene er no ser det ut til at det er Havfisk-sjef Webjørn Barstad, Røkke og resten av Havfisk-aksjonærane som har mest å glede seg til blant dei børsnoterte selskapa på Nordvestlandet i år.

Her kan du lese NETT NO-artiklane om 2015-resultata for selskap med børsnoterte aksjar og obligasjonar


Publisert: 06.03.2016 06:00

Sist oppdatert: 10.02.2021 21:59