Globalassets upload images pressebilder bygget norges bank arkitektur 2955 1
PRESSEKONFERANSE TORSDAG: Ingen trur at sentralbanksjef Ida Wolden Bache har med seg nok ein renteauke når ho held pressekonferanse torsdag føremiddag. Foto: Espen Schieve/Noregs Bank
Nytt

Neppe renteauke torsdag, men bodskapen vil bli lesen med lupe

Ingen trur Noregs Bank set opp styringsrenta denne veka. Men alle er spente på kva sentralbanksjefen seier om vegen vidare – og korleis ho seier det.

01.11.2023

NPK-NTB-Steinar Schjetne: – Sentralbanksjefen ønskjer nok ikkje å etterlate seg noko rom for spekulasjonar no om prognosen i desember står ved lag, seier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til NTB.

Han er ein av mange økonomar og analytikarar som langt på veg er overtydde om at renta blir halden uendra når rentekomiteen møtest onsdag denne veka. Avgjerda blir offentleggjort dagen etter – i form av ei kortfatta pressemelding med grunngiving klokka 10 og ein pressekonferanse ein halvtime seinare.

Rentemøtet denne veka er eit såkalla mellommøte. Då kjem det normalt ikkje nye prognosar eller justeringar av rentebanen.

Vegen vidare
Spørsmålet «alle» derimot stiller seg, er om det kjem nokre endringar i bodskapen frå rentekomiteen om vegen vidare.

* Vil sentralbanksjef Ida Wolden Bache gjenta og stadfeste signalet om at rentetoppen kan komme i desember?

* Og ordlegg ho seg som ho gjorde sist, då ho sa at renta truleg skal opp ein siste gong før året er omme?

– Sånne ting vil bli lesne med lupe. Men eg trur i det store og heile at dei ikkje endrar så mykje på formuleringane dei brukte sist, og at dei prøver å gjere dette ganske nøytralt i forhold til bodskapen den gongen, seier Hov.

Peika på rentetoppen
Det betyr at Ida Wolden Bache kjem til å halde det for mest sannsynleg at renta skal opp i desember. Då ho i september kunngjorde den 13. og så langt siste renteauken, brukte ho denne/dette/desse formulering:

– Om det blir nødvendig å heve renta vidare, vil avhenge av den økonomiske utviklinga. Truleg set vi styringsrenta opp ein gong til, mest sannsynleg i desember.

Banken viste då til at den vedvarande høge prisveksten har medført store kostnader for samfunnet. Komiteen meiner det er behov for ei noko høgare rente for å få prisveksten ned til målet innan rimeleg tid. Prognosen for styringsrenta vart litt oppjustert og indikerer no ei styringsrente som blir liggjande rundt 4,5 prosent gjennom neste år.

Veksten i norsk økonomi har minka, men arbeidsmarknaden er framleis stram, understreka Bache.

Dagens rentenivå på 4,25 prosent tilseier ei bustadlånsrente på rundt 5,7 prosent. Med ein rentetopp på 4,5 prosent kan dei som har bustadlån, vente seg ei rente på rundt 6 prosent.

– Eitt tal er ikkje nok
Med unntak av eitt inflasjonstal som var markant lågare enn sentralbanken hadde venta, har det ikkje komme mange nye data sidan september, ifølgje sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus eigedom.

– Eitt inflasjonstal er for lite til å seie noko om vi ser ein trend. Derfor heller eg til at Noregs Bank framleis vil halde det ope om at renta skal vidare opp i desember, seier ho.

I den grad det kraftige fallet i prisveksten i september trekkjer i retning av at renta ikkje blir sett opp i desember, trekkjer ei ny svekking av kronekursen den siste tida i motsett retning. Det bli derfor truleg avgjerande for avgjerda til rentekomiteen i desember, om inflasjonstala for oktober og november også er svakare enn det som vart lagt til grunn for prognosane i september.

– Viss også dei tala er svakare enn Noregs Bank venta, kan det vere at vi kan avlyse den siste renteauken. Men det er for tidleg med ei avlysing allereie denne veka, seier Due-Andresen.

Ventar låg inflasjon
Noregs Bank har som mål å halde inflasjonen på 2 prosent over tid. Når inflasjonen er høgare enn målet, tilseier det normalt at sentralbanken vil halde styringsrenta høg. Men svekkingar i kronekursen vil bidra til å trekkje inflasjonen opp, sidan importerte varer blir dyrare i kroner.

– Vi er overtydde om at inflasjonen vil halde fram med å komme inn lågare enn venta fram mot desembermøtet, skriv seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets i ein analyse.

Han meiner Noregs Bank vil halde renta uendra i desember viss inflasjonsforventningane blir innfridde og krona styrkjer/styrkar seg.

DNB Markets ventar at Noregs Bank vil gjenta renteføringane frå september og at han vil understreke at avgjerda i desember vil vere datadriven og avhengig av den økonomiske utviklinga.


Publisert: 01.11.2023 08:24

Sist oppdatert: 01.11.2023 08:27