Vindkraft til havs foto Hanna Bauge
REDD FOR MYE ARBEID: Olje- og energidepartementet er redd det skal bli mye arbeid dersom ikke innsynretten vindkraftsøknader begrensene. Foto: Hanna Bauge, Fiskebåt.
Nytt

Protesterer mot restriksjoner på innsynsrett

Departementet vil gjøre det vanskeligere å få innsyn i søknader om havvind.

27.09.2023

Interesseorganisasjonen Fiskebåt reagererer på at olje-og energidepartementet vil gjøre det vanskeligere å få innsyn i søknader om å etablere og drive vindkraftanlegg til havs.

- Vi vil av flere grunner advare mot at det innføres begrensninger i dagens innsynsrett i søknader som berører havvind. For det første legger staten opp til betydelig offentlig pengebruk gjennom subsidier som vil kunne komme opp flere hundre milliarder kroner, og det vil derfor være av allmenn interesse hvilke aktører som står i posisjon til å motta statlige midler. Videre vil dagens offentlighet rundt slike søknader bidra til transparens og kunne motvirke negative samfunnsmessige konsekvenser som for eksempel korrupsjon, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Espen Jacobsen i en pressemelding.

Ut på høring
Olje- og energidepartementet sendte 25. september et "Forslag av regulering av innsyn i havvindsøknader" ut på høring.

"Etter forslaget skal det kunne gjøres unntak fra innsyn i søknader og protokoller i saker om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs. Departementet ber om tilbakemelding på forslaget til endringer i forskriftene.", heter det i høringbrevet fra departementet.

"Det er første gang det avholdes en konkurranse om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs, så departementet har ikke konkrete eksempler på hvordan søknadene om prekvalifisering og tildeling av prosjektområde vil være. Departementet antar likevel at taushetsbelagte opplysninger trolig vil utgjøre den vesentligste delen av dokumentene, eller at det vil være urimelig arbeidskrevende for departementet å skille ut den taushetsbelagte informasjonen.", skriver departementet i høringsnotatet.

Protesterer
Høringsfristen er 13. oktober i år, men arbeidsgiver- og bransjeorganisasjonen Fiskebåt har allerede sendt inn sin uttalelse og en pressemelding om sitt syn.

Fiskebåt organiserer eierne av den havgående fiskeflåten og finner Olje- og energidepartementets forslag lite tillitvekkende.

-At departementet uttaler at man forventer mange innsynsbegjæringer viser klart at søknader om havvind har stor offentlig interesse. Det vil derfor være svært oppsiktsvekkende hvis departementet svarer opp med å innskrenke dagens innsynsrett. Prosessøkonomiske forhold og eventuell økt arbeidsmengde knyttet til det å skulle vurdere økt omfang av innsynsbegjæringer, er etter vår oppfatning ingen saklig grunn for å innskrenke dagens innsynsrett når man tar i betraktning størrelsen på de planlagte offentlige subsidiene, sier Jacobsen i pressemeldingen.

Les Fiskebåts pressemelding her

Les Fiskebåts høringsuttalelse her

Publisert: 27.09.2023 12:36

Sist oppdatert: 27.09.2023 23:42

Mer om