Lønnsstøtteordningpressekonferansne 17 des
LØNNSSTØTTE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre legger fram regjeringens forslag til lønnsstøtteordning.
Nytt

Slik blir lønnstøtteordningen

Tilbyr inntil 30.000 kroner i månedlig støtte per ansatt.

17.12.2021

Bedrifter med omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler er støtteberettiget. Jo større omsetningsfall jo mer støtte. Virksomhetene kan få inntil 30.000 kroner i støtte per ansatt per måned.

- Som et alternativ til permittering, fremmer vi et forslag om en lønnsstøtteordning. Mange av bedriftene som nå påvirkes hardest av smitteverntiltakene er de samme bedriftene som har hatt det krevende under hele pandemien. Med denne ordningen kan bedriftene tilby de ansatte andre, relevante arbeidsoppgaver. Dette er en mulighet til å holde arbeidstakerne sine i arbeid, selv om den vanlige driften ikke opprettholdes, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Se pressekonferansen her

Dette er regjeringens oppsummering av sitt forslag til lønnstøtteording:


Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot?

 • Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d.
 • Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.
 • Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.

Hvem kan få lønnsstøtte?

Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel:

 • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.
 • Teater, kino mv.
 • Treningssentre
 • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.

Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel:

 • Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene
 • Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
 • Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)
 • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer
 • Persontransport

Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen.

Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte dersom de mottar støtte fra andre covid-19-ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene (f.eks ordninger under kultur eller samferdsel). Bedrifter kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, f.eks. faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 21. desember. Det sikrer at de som ble rammet av de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført i desember, og som har tilpasset seg ved å permittere ansatte, likevel kan få lønnsstøtte for desember måned.

Hvilke ansatte gir grunnlag for lønnsstøtte?

Ordningen gjelder for faste ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet og lærlinger, som var i arbeid per 30. november 2021 og har vært i aktivt arbeid hele tilskuddsmåneden (men med unntaket nevnt i forrige punkt)

Hvordan beregnes støttebeløpet?

 • Lønnsstøtten settes til maks 30 000 kroner i måneden per ansatt som bedriften velger å beholde i arbeid, begrenset til maks 80% av den ansattes bruttolønn.
 • For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100%. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til 3 000 kroner i måned per ansatt ved 20 % omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20%, er støttebeløpet null.

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑏𝑒𝑙ø𝑝 𝑖 𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡 =
[3 000 + (30 000 − 3 000) ∗ (𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 − 20%)/ (100%−20%)]

Det gir følgende støtte per ansatt per måned:

Illustrasjon som viser lønnsstøtte
 • Omsetningsfallet sammenlignes med omsetningsfallet i tilsvarende måned to år tidligere. Foretak opprettet etter 1. mars 2020 må benytte oktober og november 2021 som referanseperiode, med en avkorting på 20 pst.
 • Bedrifter kan få maksimalt 47 millioner kroner i støtte per måned. Grensen gjelder også for konsern. For konsern gjelder beløpsgrensene på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd.
 • Støtten kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner.

Gjennomføring av ordningen:

 • Ordningen gjelder fra desember 2021 til og med januar 2021. Hvis de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det være aktuelt å forlenge ordningen for februar 2022.
 • Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da.
 • Skatteetaten skal forvalte ordningen.
 • Ordningen skal være søknadsbasert, og det legges opp til at saksbehandlingen skal kunne være automatisert.
 • Det vil være full åpenhet om hvem som får støtte.
 • Søknaden må være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører ved innsendelse.
 • Det tas forbehold om at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket og blir godkjent av ESA.

Publisert: 17.12.2021 19:52

Sist oppdatert: 17.12.2021 20:36

Mer om
Annonsørinnhold