Marte Fanneløb Giskeødegård
JUBILEUM: Fjordkonferansen er en regional forskerkonferansen der arrangementet går på omgang mellom NTNU Ålesund, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og Høgskolen på Vestlandet. Møreforsking og Vestlandsforsking er også med i samarbeidet. Marte Fanneløb Giskeørgår er leder for årets arrangement. Foto: Pål Andre Måseidvåg
Synspunkt

10 år med nettverksbygging og dialog

- Lokale arenaer er verdifulle for regionens forskere, skriver Marte Fanneløb Giskeødegård ved NTNU og styremedlem i Fjordkonferansen.

Akademia er stadig mer internasjonal. Publiseringer, aller helst i internasjonale tidsskrift, er en av de viktigste måtene å måle akademikere på.

I et sånt klima kan det være lett å vende blikket ut av egen region, for å søke samarbeid andre steder. Selv om dette selvsagt er viktig, er det også avgjørende å kunne diskutere problemstillinger i lokale fagmiljø.

Da jeg for noen år siden kom hjem til Ålesund for å jobbe som oppdragsforsker, opplevde jeg Fjordkonferansen som en kjempefin arena for å bli kjent med andre som også jobbet opp mot maritim klynge med annen fagbakgrunn.

Det brede nedslagsfeltet i fagfeltene som deltar gjør at det åpner opp for flere, og andre, spørsmål enn de som dukker opp i egne miljø. Vi ser også i år verdi å koble diskusjoner som vanligvis ikke vil foregå på samme konferanse: for eksempel er det i år en sesjon på bruk av digital tvilling i samfunnsplanlegging, mens en annen diskuterer digital tvilling som beslutningsstøtte i fjernstyrte operasjoner om bord på skip.

Å dele erfaringer med teknologi i så ulike settinger, kan være svært verdifullt for å generere nye ideer om hvordan teknologi kan nyttiggjøres.

Fjordkonferansen er en arena for nettopp dette og har de siste ti årene samlet forskere fra de regionale miljøene for høyere utdanning og forskning. Det er interessant å se at på tross av økende press om internasjonalisering, så forblir dette en arena som fortsatt prioriteres av de lokale miljøene.

16. og 17. juni samles rundt 90 deltakere fra Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda, NTNU Ålesund, og Høgskolen på Vestlandet/Vestlandsforsking på Hotel Alexandra i Loen for å kunne diskutere sine pågående prosjekter og bygge nettverk med andre som også kjenner miljøet de forsker i.

Årets konferanse blir arrangert av NTNU i Ålesund og har tema «Nyskaping». Arrangementskomiteen er satt sammen av representanter fra alle instituttene på Campus Ålesund, og valg av tema følger konferansens tradisjon med å åpne for en bred tilnærming som rommer mange ulike faglige innfallsvinkler. En bred tilnærming er også nødvendig ettersom at økende oppmerksomhet rundt «nyskaping» kan sees i sammenheng med stadig raskere omstillingstakt i samfunnet. Denne utviklingen utfordrer både næringsliv og offentlige virksomheter til å tenke ut nye, og ofte tverrfaglige, løsninger.

Konferansen løfter i år opp debatten om akademias rolle i nyskaping og innovasjon, og særlig deres rolle i samarbeid med næringslivet. Professor Hans Petter Hildre (NTNU), Førsteamanuensis Arve Hjelseth (NTNU), Roar Stokken (Hivolda) og Prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS, Rune Dahl Fitjar (UIS) er invitert til å bidra med sine perspektiv, og delta i en debatt om tema med konferansens deltakere.

Utover temaene som er felles for alle, har konferansen flere deler av programmet hvor fagfolk fra ulike campus kan møtes å diskutere det som er mer spesifikt for dem. Blant temaene som tas opp, finner vi betydningen av nye digitale løsninger for beslutningsstøtte, nyskaping i undervisning, i helsesektoren (som i utviklingen av velferdsteknologi), samt hva sirkulærøkonomi og bærekraft betyr for det regionale næringslivet. I etterkant av konferansen inviteres noen av deltakerne til å bidra inn i en felles publikasjon om tema nyskaping.

Fjordkonferansen har som uttalt mål å være en arena for å bygge regional forskningskompetanse. Det betyr konkret at de av deltakerne som er nye innen forskning, kan få tettere oppfølging enn i nasjonale og internasjonale arenaer for å få kvaliteten på arbeidet opp på publiserbart nivå.

Et år var det en av bidragsyterne som fikk hele åtte runder med tilbakemelding, noe som aldri ville skjedd i andre nasjonale eller internasjonale tidsskrift.

Denne dialogen mellom juniorer og seniorer styrker kompetansen i de regionale forskningsmiljøene.

Av Marte Fanneløb Giskeødegård

Publisert: 15.06.2022 14:05

Sist oppdatert: 15.06.2022 17:12