Brutale tider
VIL STENGE DØRA: Aker Biomarine vil ha eit forbod mot krillprodukt frå Emerald Fisheries/Rimfrost i den amerikanske marknaden, som er den viktigaste marknaden for krillprodukt.
Analyser

Brutale tider

I kampen mellom Kjell Inge Røkkes Aker Biomarine og Stig Remøys Emerald Fisheries kan storleiken på pengesekken bli avgjerande.

25.09.2016
ANALYSEBåde Aker Biomarine og Emerald Fisheries/Rimfrost fiskar den vesle rekeliknade arten krill i Sørishavet og har USA som ein stor marknad. Sidan januar i år har dei to konkurrentane vore i juridisk konflikt, etter at Aker Biomarine saksøkte Emerald Fisheries og eigarselskapet Rimfrost for brot på patentrettar Aker Biomarine har fått i tilknyting til metodar knytt til krillfangst og produksjon.Emerald Fisheries står for fisket, med krill-fabrikktrålaren "Juvel", medan produksjonen ombord blir kjøpt og distribuert av Rimfrost.Søksmålet har i følgje Emerald Fisheries skada salet av krillprodukt i så stor grad at selskapet har hamna i betalingsvanskar og måtte be retten om at det blir opna gjeldsforhandlingar. Gjeldsforhandlingane vernar Emerald Fisheries mot konkurskrav i tre månadar framover, og gir ein pustepause medan advokat Thore Heggen leiar arbeidet i gjeldsnemnda.Aker Biomarine på si side seier Emerald Fisheries allereie var i eit økonomisk uføre før søksmålet kom, og at selskapet uansett vil verne sine patentar.Så langt er det ikkje retta innsigelsar mot patenta Aker Biomarine har fått, i følgje Aker Biomarine.Men frå Rimfrost/Emerald Fisheries-sida vil det kome krav om reeksaminansjon, og fristen er ikkje ute, i følgje Herleif Ulstein i Zacco. Zacco er eit skandinavisk patentbyrå som arbeider med patentar og patentrettar. Selskapet har mellom anna ansvaret for å handtere patentar og immatrielle rettar for Olympic Holding, der Rimfrost er eit dotterselskap og Emerald Fisheries eit dotter-dotter-selskap. Han karakteriserer søksmålet frå Aker Biomarine som ein "ganske aggressiv" framgangsmåte slik saka står.Ulstein har lang erfaring med patentspørsmål og immatrielle rettet, og hadde i ei årrekkje ansvaret for å verne Stokke-konsernet sine patent og varemerke, mellom anna Tripp trapp-stolen.Kravet om reeksaminasjon vil vere retta mot patenta Rimfrost/Emerald Fisheries er skulda for å ha krenka.Utgangspunktet for Rimfrost/Emerald Fisheries blir at det ikkje er grunnlag for å innvilge Aker Biomarine dei relevante patenta.I tilfelle patenta blir ståande vil Rimfrost/Emerald Fisheries argumentere i retten mot at Rimfrost/Emerald Fisheries skal har krenka patent.Det vil altså gå føre seg to prosessar samstundes i USA: Handsaminga av kravet om reeksaminasjon av patent, og handsaminga av søksmålet mot Rimfrost/Emerald Fisheries for å ha krenka patent. Aker Biomarine har patent, og kan gå til sak på grunnlag av det, slik selskapet har gjort, sjølv om fristen for å krevje reeksaminasjon av patentet ikkje er ute.Slik kan det gjerast både i Noreg og USA, sjølv om praksis i Noreg truleg i større grad er å vente på at fristen for eventuelle innsigelsar (som det blir kalla i Noreg) mot patentet er ute, og nøye seg med å varsle om at ein meiner patentet er krenka. Eit slikt varsel vil gi grunnlag for erstatningskrav seinare. Skulle det likevel kome eit søksmål kan kravet fort bli sett på vent, til patentstyresmaktene har sagt sitt. Det kan skje også i det amerikanske rettsapparatet.Å spå om utfallet av patentstriden er ei sak for partane og juridiske ekspertar. Men striden har ein pris, og der kjem storleiken på pengesekken inn.Både Aker Biomarine og Emerald Fisheries/Rimfrost snakkar om at det er gjort milliardinvesteringar i krillsatsinga, høvesvis 2,5 milliardar kroner hos Aker Biomarine og .Det er investeringar som allereie er gjort, og begge partar snakkar om behov for nye store investeringar.Det er naturleg at moglege kjøparar blir varsame med å handle med Rimfrost når selskapet har eit søksmål om krenking av patentrettar mot seg. Kva om Rimfrost taper? Vil det utløyse krav også mot kjøparen? Best å vente å sjå.Rimfrost/Emerald Fisheries-systemet må difor gjennom ein prosess, som - før den er avklart - går ut over inntektene. Som opninga av gjeldsforhandlingane viser - har selskapet ikkje greidd å finne nye marknadar tidsnok til å erstatte det som har gått tapt i USA.For Rimfrost/Emerald Fisheries blir det ei ventetid. Selskapa kan kome sigrande ut, men vil dei eksistere når ein eventuell siger skal feirast? Om dei må kaste inn handkleet på vegen, vil kravet om reeksiminasjon av Aker Biomarine-patentet også forsvinne?Og kan Olympic Holding eventuelt kome i gang med krillsatsinga på ny, dersom selskapet til slutt skulle vinne i det amerikanske rettsystemet?Hadde oljeprisen vore høg og offshoremarknaden travel kunne Olympic Holding flytta overskot frå drifta av offshorefartya inn i krillsatsinga.Men slik er det ikkje, Olympic Holding sitt offshorereiarlag Olympic Ship er sjølv i forhandlingar med kreditorane.Motparten Aker Biomarine derimot, har ein majoritetseigar - Røkke-dominerte Aker - som har pengar. Det fekk Stig Remøys bror, Åge Remøy, nyleg merke, då Aker pressa gjennom ein fusjon mellom Solstad Offshore og Rem Offshore i staden for å støtte ei refinansiering av Rem Offshore som eit sjølvstendig selskap.Det er brutale tider.

Publisert: 25.09.2016 06:00

Sist oppdatert: 10.02.2021 21:59