Kort fortalt

Klar auke i talet på bedrageri

Grensar til å vere eit nasjonalt tryggingsproblem, skriv Økokrim i årsrapporten.

09.05.2023

(NPK-NTB): Omfanget av bedrageri i Noreg er no så stort at det grensar til å vere eit nasjonalt tryggingsproblem, skriv Økokrim i årsrapporten sin.

I rapporten kjem det fram at både politiet og bankane registrerer ein kraftig auke i talet på bedrageri. Kriminelle opparbeider seg store økonomiske midlar, og tilliten befolkninga har til private og offentlege instansar og dessutan digitale tryggingsløysingar blir svekte, skriv særorganet.

For å møte denne auken vil Økokrim i år opprette ei nasjonal bedragerieining. Formålet med eininga er å identifisere bedragerilovbrot som rammar innbyggjarar på tvers av politidistrikt og/eller som har internasjonale forgreiningar.

Målet er også å få i stand ein meir effektiv og strukturert bedragerinedkjemping mellom anna ved å setje i verk førebyggjande tiltak i samarbeid med bankar og andre i næringslivet. Dette skal også styrkje etterforskinga av bedrageri som er organiserte og systematisk utførte, skriv Økokrim.

(©NPK)

Publisert: 09.05.2023 10:26

Sist oppdatert: 09.05.2023 10:28

Mer om