Kort fortalt

Vil ha fleire unge i fisket

Ny kvoteordning skal gi fleire unge og fleire kvinnelege fiskarar.

NPK
01.01.2022

Regjeringa lanserer ei ny rekrutteringskvoteordning for 2022 som skal gi unge fiskarar kvotebonus, og set av eigne kvotar for å auke kvinneandelen.

– Med ei ny rekrutteringskvoteordning styrkar vi open gruppe si rolle som ein sentral rekrutteringsarena, seier fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, på Regjeringa sine nettsider.

I årets torskefiske har yngre fiskarar i open gruppe fått eit «ungdomstillegg» på fire tonn. For 2022 blir det i tillegg innført ei rekrutteringsrordning, der seks unge fiskarar i open gruppe blir gitt ein kvotebonus som gir eit kvotegrunnlag på 80 prosent av kvoten i lukka gruppe i ein periode på fem år.

– Med ungdomsfiskeordning, undervisnings- og lærlingekvotar, saman med ungdomstillegg og rekrutteringskvotar, har vi no eit nettverk av ordningar som skal legge til rette for unge å kome inn i fiskeria, seier Skjæran.

Det er òg gjort grep for å bidra til auka andel kvinner i fiskeria. Tre kvotar skal bli tildelt kvinner, og tre kvotar til menn. I tillegg er aldersgrensa for søking 40 år hos kvinner, medan den er 30 år for menn.

– Vi håper at fleire kvinner vel å vere fiskar i Noreg, slik at vi kan få ein betre kjønnsbalanse i fiskaryrket, seier Skjæran.

Publisert: 01.01.2022 09:19

Sist oppdatert: 01.01.2022 09:20