Goliat FPSO 1 foto Wikimedia Commons
NEI TAKK: Fiskebåt frykter for fisket om det bygges fem vindturbiner ved Goliatplattformen i Barentshavet. Foto: Wikimedia Commons
Nytt

Fiskebåt-protest mot vindkraftplaner

Vil ikke ha vindkraftanlegg på Goliatfeltet i Barentshavet.

24.10.2023

Selskapet Source Galileo Norge vil bygge et vindkraftanlegg med fem vindturbiner på Goliatfeltet. Fiskebåt frykter både fisket og vandringsveier for lodde skal bli skadelidende og ber Olje- og energidepartementet si nei til planene.

Fiskebåt er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen til eierne av den havgående fiskeflåten.

I et brev til departementet skriver Fiskebåt at området vindkraftanlegget planlegges i ikke er ett av områdene NVE (Norges Vassdrags og Energivesen) ikke har pekt ut som et aktuelt område for bygging.

Les brevet her

Problematisk
"Området er videre høyst problematisk i forhold til både trål og linefiske, samt at området ligger i det viktigste gyte- og vandringsområdet for lodde. Pr i dag er det liten kunnskap om hvilke konsekvenser etablering av vindturbiner vil kunne ha for ulike fiskearters vandring og gyteforhold, og det vises i denne sammenheng til påvirkning som lyd, vibrasjon og elektromagnetiske forhold fra anlegget. Det er en kjent sak at torsk og andre arter følger loddeinnsiget, og i så måte vil eventuelle negative påvirkninger på loddeinnsiget også få konsekvenser for innsiget og fiske etter andre arter både i det aktuelle området og for det mer kystnære fisket.", heter det i brevet.

Fiskebåt argumentere også med at det er uheldig om det blir sagt ja til vindkraftutbygginger utenom områdene NVE har pekt ut som et aktuelt område for bygging.

"Vi mener det er svært uheldig hvis det aksepteres AD HOC utbygginger av vindkraftanlegg i områder som ikke inngår i utredningsområdene. En aksept til slike utbygginger vil i så tilfelle undergrave den prosessen for utplukking av områder NVE har fått ansvar for. Fiskebåt kan heller ikke se at utbygging av vindkraftverk i relasjon til Goliat-feltet vil redusere utslipp av klimagasser, da anlegget allerede er tilknyttet strøm fra land. Utbygging vil tvert om kunne utgjøre en miljømessig negativ konsekvens for fiskeriene, samt en økonomisk kostnad for samfunnet ved at en slik utbygging kommer i posisjon til å kreve dekket utbyggingskostnader gjennom oljeskatterefusjonsordningen.", skriver Fiskebåt.

Krever innsyn
Fiskebåt ha nylig kritisert regjeringen for å ha lagt opp til mangelfullt innsyn i behandlingen av utbyggingsplaner for vindkraftanlegg til havs.

Olje-og energidepartementet har sendt ut på høring et forslag om å begrense innsynssretten blant annet med at behandlingen ellers blir mer arbeidskrevende.

I en høringsuttalelsen til forslaget skriver Fiskebåt at det vil være: "svært oppsiktsvekkende hvis departementet svarer opp med å innskrenke dagens innsynsrett. Prosessøkonomiske forhold og eventuell økt arbeidsmengde knyttet til det å skulle vurdere økt omfang av innsynsbegjæringer, er etter Fiskebåt sin oppfatning ingen saklig grunn for å innskrenke dagens innsynsrett når man tar i betraktning størrelsen på de planlagte offentlige subsidiene".

Publisert: 24.10.2023 11:31

Sist oppdatert: 24.10.2023 11:31

Mer om