NTB Uz Oaq TNP Ars
GASS: Sleipner A-plattforma i Nordsjøen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB/ NPK
Nytt

Historisk høgt handelsoverskot

Nesten halvparten av eksporten var naturgass.

16.01.2023

Noreg selde varer til utlandet for 2.601 milliardar kroner i fjor, ein oppgang på 87 prosent frå 2021.

Naturgass utgjorde nesten halvparten av eksporten.

Samstundes importerte Noreg varer for 1.027 milliardar kroner i fjor. Dermed enda handelsoverskotet på 1.574 milliardar kroner. Det er ny rekord og omtrent tre gonger så høgt som i 2021, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB).

Auka eksportverdi av naturgass er hovudårsaka til den enorme oppgangen. Verdien av naturgassen Noreg eksporterte tredobla seg frå 2021, og enda på 1.357 milliardar kroner.

– Den kraftige auken kjem primært av dei skyhøge gassprisane, og naturgassen åleine utgjorde i 2022 over halvparten av totaleksporten. Mindre tilgang på russisk gass er hovudårsaka til prisoppgangen, seier seksjonssjef for utanrikshandelsstatistikk i SBB Therese Vestre.

Mengda gass Noreg eksporterte i fjor auka med 3,3 prosent frå 2021.

Selde mindre olje for mykje meir pengar
Verdien av råoljeeksporten auka med 54,8 prosent frå året før til 548,7 milliardar kroner. Også her kjem den store oppgangen av auka prisar. I snitt kosta eitt fat nordsjøolje i fjor 965 kroner. Det er 360 kroner meir enn i 2021.

Samtidig fall talet på eksporterte fat råolje med 3 prosent til 568,5 millionar fat i fjor.

Sende straum for 45 milliardar ut av landet
Eksportverdien av varer frå fastlandet steig med 25,9 prosent til 683 milliardar kroner. Metall utgjer 115,4 milliardar kroner av dette – ein auke på 32,7 prosent.

I alt eksporterte Noreg 26 terawattimar med straum i fjor. Det utgjer omkring 17 prosent av norsk produksjon i eit normalår. Eksportverdien enda på 45 milliardar kroner, som er over dobbelt så mykje som i 2021.

– Talet på terawattimar eksportert var nesten lik i 2022 og 2021, men den kraftige prisoppgangen på straum resulterte til ein kraftig auke i eksportverdien, seier Vestre i SSB.

Samtidig importerte Noreg straum for 22,1 milliardar kroner i fjor, som er fire gonger meir enn i 2021.

Fiskesvoltne utlendingar
Det vart også sett ny rekord for fiskeeksporten, med ein verdi på 146,6 milliardar kroner i fjor. Det er 25,7 prosent meir enn i 2021. Høg vekst i etterspurnaden etter norsk sjømat og med det høge prisar er hovudårsaka til auken.

Laks står åleine for rundt 70 prosent av fiskeeksporten.

Publisert: 16.01.2023 12:33

Sist oppdatert: 16.01.2023 12:33