20160916 sfe portrett 69899 Edit copy
REKORDRESULTAT: Konsernsjef Johannes Rauboti synst for mykje av utbytet frå SFE går til staten, og ikkje til lokale og regionale eigarar. Foto: SFE
Nytt

- Meir av verdiskapinga burde hamne lokalt

Sogn og Fjordane Energi med rekordresultat, men konsernsjefen likar dårleg at så mykje av utbytet går til staten.

29.03.2023

Sogn og Fjordane Energi (SFE) sin årsrekneskap for 2022 syner eit resultat etter skatt på 205 millionar kroner.

– Resultatet er betre enn venta, men vi skulle gjerne sett at ein større del av verdiskapinga hamna lokalt, seier konsernsjef Johannes Rauboti, i ei pressemelding.

Viktig utbyte
SFE er eigd av Vestland fylkeskommune, Eviny og 18 kommunar frå tidlegare Sogn og Fjordane fylke. Det vart i 2022 innført ein vesentleg auke i skatt på kraftproduksjon. SFE reagerte då sterkt på at endringa overførte verdiskaping frå lokale og regionale eigarar til staten.

– Vi er glade for at året enda på ein måte som likevel kan gi grunnlag for utbyte til eigarane våre. Men vi skulle gjerne sett at dei sat att med endå meir av verdiskapinga frå eigarskapen sin og investeringane dei har gjort i SFE.

- Utbyte frå selskapet er eit viktig bidrag til å finansiere kommunale tilbod og tenester i regionen vår, og det selskapet sit att med er heilt sentralt for nye investeringar i fornybar kraftproduksjon, seier Rauboti.

Lutelandet bidreg
SFE-konsernet produserte 2 246 GWh i 2022 – ein auke på over 10 prosent i høve året før. Årsaka til produksjonsauken er at dei nye kraftverka Lutelandet (vindkraft) og Jølstra (vasskraft) hadde sine første heile driftsår i 2022.

– Meir kraftproduksjon, og noko høgare prisar også i vårt område på tampen av året, førte til at driftsinntekter og resultat vart høgare enn prognosa synte tidleg på hausten, seier Rauboti.

Rekordresultat
Gjennomsnittleg kraftpris i prisområde NO3, der SFE har 85 prosent av sin kraftproduksjon, var 42,8 øre/KWh i 2022. I område NO5, sør for Sognefjorden, var den gjennomsnittlege prisen til samanlikning 193,4 øre i 2022.

Resultatet før skatt er i overkant av ein milliard kroner, og det er med god margin det beste nokon gong. Rekneskapen er førebels, den vert endeleg fastsett i slutten av april.

Med samla kostnad for skattar og høgprisavgift på 850 millionar kroner, sit selskapet att med eit resultat etter skatt på rett over 200 millionar kroner. På bakgrunn av dette vil styret tilrå eit utbyte på 125 millionar kroner.

Publisert: 29.03.2023 21:25

Sist oppdatert: 29.03.2023 21:30

Mer om