Camilla Stoltenberg fotor NTB
Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg kallar smittesituasjonen alvorleg og ustabil. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK
Nytt

Stoltenberg: – Skulane er eit stort dilemma

Barn og unge blir skjerma frå dei strengaste koronatiltaka. Det har gjort skulane til eit nytt episenter for smitte.

NPK-NTB-Johan Falnes: - Det er eit stort dilemma, seier FHI-sjef Camilla Stoltenberg til NTB.

Ho viser til at det no er gruppa 13–19 år som har flest nye smitta per innbyggjar.

Stoltenberg påpeikar at skulane gir viruset ein arena der det kan spreie seg på ein heilt annan måte enn hos vaksne og eldre.

– Vi ønskjer å skjerme barn og unge slik at dei kan vere på skulen. Det er ei klar prioritering. Samtidig ser vi at det no er betydeleg smittespreiing i denne aldersgruppa, seier Stoltenberg.

Begge delar må handterast, understrekar ho. Det store spørsmålet er om smitten kan slåast ned utan at skulane må stengje.

– Vi jobbar for å klare det. Men dette skal no vurderast av regjeringa.

Ventar svar frå regjeringa

Dei første konklusjonane kan komme allereie tysdag formiddag. Då skal statsminister Erna Solberg (H) orientere Stortinget om kva koronatiltak som skal gjelde framover.

– Det regjeringa først og fremst ser på, er kva for nasjonale tiltak vi skal ha. Det er ein viktig jobb å prøve å balansere tiltaka slik at dei er forholdsmessige, og slik at dei er mest mogleg målretta. Det gjeld anten ein vedtek dei nasjonalt eller lokalt, utdjupar Stoltenberg.

I Oslo er fleire skular no stengde på grunn av smitteutbrot. Stoltenberg seier ho har forståing for at slike kortvarige stengingar nokre gonger er nødvendige for å få oversikt og styrkje kapasiteten lokalt.

– Målet vil heile tida vere å ha eit system som gjer det mogleg å ha skulane opne. Men om det er vurderinga til regjeringa at det er mogleg no, det kan eg ikkje svare på.

Alvorleg og ustabilt

Smittesituasjonen nasjonalt beskriv Stoltenberg som alvorleg og ustabil.

– Uvissa knyter seg til om vi har tilstrekkelege tiltak.

Frå veke seks til veke åtte har det vore ein auke i nye registrerte smitta på rundt 80 prosent. Og smittespreiinga ser ut til å ha halde fram i same tempo i veke ni.

Det såkalla smittetalet R vart førre veke berekna til 1,3. Det betyr at 100 smitta i snitt vil spreie smitten vidare til 130 nye, slik at den totale smitten i samfunnet aukar.

– Det ser ut til at R-talet framleis ligg på det nivået, men vi får ei ny utrekning snart, seier Stoltenberg.

Smitteauken rammar alle aldersgrupper, men spesielt gruppene under 60 år.

Krevjande venteperiode

I Oslo vart det innført strenge, nye tiltak for berre ei veke sidan. Stoltenberg meiner det er for tidleg å seie om desse tiltaka er nok.

– Tiltaka er strenge. Det er veldig stille i Oslo no. Tiltaka byrjar å verke med ein gong, men det tek noko lengre tid før vi kan måle effekten på talet på smitta og innlagde, påpeikar ho.

Nettopp denne venteperioden før ein ser effekten av nye tiltak, er vanskeleg, ifølgje Stoltenberg. Det er krevjande å avgjere om ein skal setje inn meir, eller om ein skal vente og sjå.

– Det skumle med å vente er at viss det er for lite, så kan vi få ein ytterlegare smitteauke, slik at vi slit meir med å få det ned, seier ho.

– Men det skumle med å setje i verk endå strengare tiltak er at tiltaksbyrda er stor. Dei har vart lenge, og dei skadar både enkeltpersonar og samfunnet. Denne balansegangen er veldig vanskeleg.

Publisert: 09.03.2021 07:50

Sist oppdatert: 09.03.2021 07:58