Bedring i maritimt og rekordaktivt i bygg og anlegg
Synspunkt

Bedring i maritimt og rekordaktivt i bygg og anlegg

Bedre utsikter for maritim industri og rekordhøye ordrereserver for bygg og anlegg. Det viser SpareBank 1 SMNs bransjeindikator per første kvartal, skriver Anders Falch Dahl i Sparebank 1 SMN.

03.05.2018
Innenfor maritim industri og verft oppleves økende kontraheringsaktivitet, og ordreboka ser stadig bedre ut. For de store verftene er det fortsatt utfordrende lønnsomhet, og flere enkeltselskap må gjennom krevende omstillingsprosesser. Men det er generelt økt verdiskaping innenfor maritim industri og tegn til bedring for engineering og oljeservice og indikasjoner på økt bemanningsbehov.
For offshore service fartøy er både status og utsikter fortsatt svake. Fortsatt ligger ca. 140 fartøy operert av norske redere i opplag. 90 prosent av supplyfartøyene har ligget over ett år. Spotmarkedet har vært meget svak de siste månedene med lav etterspørsel i vintersesongen og overkapasitet. Det er registrert økt etterspørsel de siste ukene for lengre kontrakter. Det forventes økt aktivitet de neste to kvartalene, men ikke nok til å gi tilfredsstillende inntjening for selskapene. Subsea segmentet ser best ut på noe sikt, men også her blir 2018 et krevende år.
I bygg og anlegg er aktiviteten høy, men både igangsetting av boliger og salg av nye boliger er fallende – dog fra et høyt nivå. Ordrereservene er fortsatt rekordhøye – sammenlignet med i fjor hele 50 prosent høyere for anleggsbedriftene gjennom nye veiprosjekter og 7 prosent høyere for byggevirksomheten. Vi ser derimot et økende antall konkurser, og dette rammer i første rekke mindre bedrifter innen bygg.
Markedet for næringseiendom i vår region er stabilt. Kontorleieprisene steg noe i Trondheim høsten 2017, mens ledigheten økte til 9,5 prosent. I Ålesund er ledigheten stabil på ni prosent. Ferdigstillelse av nytt areal vil øke ledigheten noe framover i begge byene. Det er registrert et høyt antall transaksjoner i trondheimsregionen og fortsatt høye eiendomsverdier. Forventninger om økt rentenivå vil imidlertid kunne redusere verdiene.
Varehandelen opplevde svak omsetningsvekst på grunn av lav inflasjon, færre handledager og sterk utvikling i netthandel. Konsumet utviklet seg svakt i 2017, men positiv utvikling for lønn og sysselsetting gir bedre utsikter for konsumet. Det var størst vekst i siste kvartal for butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer, samt netthandel.
Innen havbruk har lakseprisen økt kraftig de siste ukene som følge av vesentlig redusert slaktevolum i februar/mars. Lønnsomheten er fortsatt svært god innenfor havbruk, men rapportert inntjening i fjerde kvartal 2017 ble redusert som følge av prisfall. Næringens viktigste utfordring er fortsatt kontroll med kostnadene for å redusere sårbarheten mot framtidige prisfall. Positivt her var lavere lusenivå og vesentlig færre behandlinger i første kvartal 2018 sammenlignet med samme periode i fjor.
Innen fiskeri har prisutviklingen på hvitfisk vært sterk i første kvartal. Det er forventet økte priser i 2018 ut fra at kvotevolumet er ned med ca. ti prosent. Det ligger an til god lønnsomhet for fiske av disse artene også i 2018, men med tøffe utfordringer for fiskeindustrien både ut fra høyt prisnivå og tilgang på råstoff. For pelagiske arter blir volumutviklingen relativt stabil, og det forventes noe høyere priser – det er foreløpig rapportert om noe bedre marginer for pelagisk fiskeindustri for 2017.

Gode makroutsikter

Det er gode globale vekstutsikter med 3,9 prosent for 2018 og 2019 ifølge IMF, som er opp 0,2 prosentpoeng. Bakteppet er god og økende vekst både i USA, Europa og i de fremvoksende økonomiene.
Utsiktene for norsk økonomi er bedret med en forventet vekst i 2018 på 2,6 prosent (høyest siden 2012) gjennom økt vekst hos våre handelspartnere, økte foretaksinvesteringer og bedrede utsikter for sysselsetting og privat konsum. Det forventes 7-8 prosent årlig vekst i petroleumsinvesteringene i 2018 og 2019.
Rentenivået både internasjonalt og i Norge er stigende, men nivået er fortsatt lavt. Norges Bank legger til grunn en styringsrente på to prosent i 2021. Den norske kronen har styrket seg med ca. fem prosent siste kvartal, men er fortsatt svak og sikrer god konkurransekraft for norske bedrifter.
Skyene i horisonten er frykt for handelskrig mellom USA og Kina og et forventet fall i norske boliginvesteringer. En eventuell handelskrig vil opplagt dempe global vekst og kunne være alvorlig for en liten og åpen norsk økonomi.

Publisert: 03.05.2018 15:54

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:41