Etterlyser tiltak mot Equinors dominans
Synspunkt

Etterlyser tiltak mot Equinors dominans

Stortingsrepresentantene fra Møre og Romsdal må nok en gang ta opp om oljeselskapet Equinor misbruker sin dominerende stilling til ugunst for leverandørindustrien, skriver daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest.

31.01.2019
Statoil, nå Equinor, sin størrelse og posisjon har vært et politisk tema siden selskapet ble etablert. Et samlet storting har flere ganger ytret bekymring om at sammenslåingen med Hydro i 2007 ville kunne gi negative konsekvenser for leverandørene til olje- og gassindustrien.
En sunn og bærekraftig leverandørkjede er viktig for alle operatører på norsk sokkel. Equinor kontrollerer mellom 70 og 80 prosent av produksjonen på norsk sokkel, noe som gir selskapet et særskilt ansvar.
Equinor har etter oljeprisfallet i 2014 hatt flere år med store kostnadsreduksjoner, og oppnår nå igjen svært god lønnsomhet på norsk sokkel. I jakten på kostnadsreduksjoner har selskapet helt fram til i dag tilbudt rederiene oppdrag til en pris lavere enn det oppdragene koster å utføre for rederiene.
For at norsk sokkel skal være attraktiv i fremtiden, må vi bygge videre på den unike kompetansen vi har her i Norge. En verdikjede hvor leverandørene i praksis må selge sine tjenester til priser som ikke gir fortjeneste, vil ikke overleve over tid. Da mister vi både selskap og arbeidstakere som kan bidra til innovasjon og teknologiutvikling for havnæringene i framtiden. Leverandørene kan ikke leve lenge med en situasjon der det kun er oljeselskapene som har stor fortjeneste, mens leverandørene taper penger. Det gir mindre mulighet for å investere i ny teknologi, kompetanse og kapasitet. Dette handler om tusenvis av arbeidsplasser på sjø og land.
Equinor har som en dominerende aktør på sokkelen, et stort ansvar. Det er ingen oppskrift på god samfunnsøkonomi at en aktør får tildelt en nærmest monopolstilling på norsk sokkel og styrer dette etter rene kommersielle egeninteresser. Equinor burde være grunnleggende sett tjent med en leverandørkjede med forsvarlig lønnsomhet. Det er imidlertid tilbud og etterspørsel som styrer markedet og pr i dag er markedet dessverre fortsatt i ubalanse. Per januar 2019 ligger rundt 100 offshoreskip og 13 borerigger i opplag i Norge.
Stortinget fattet et enstemmig vedtak våren 2017 om å be regjeringen utrede konkurranse­situasjonen på norsk sokkel og framtidsutsiktene for norsk leverandørindustri. Svaret som kom i Statsbudsjettet for 2019 gikk ikke inn i dybden på de utfordringene som leverandør­industrien opplever.
Vi vil derfor be representantene på Mørebenken om å ta opp igjen til drøfting spørsmålet om Equinor utnytter sin privilegerte og dominerende posisjon på en måte som ikke er i samfunnets interesse. Dette må skje snarest, før flere av leverandørene til Equinor brekker ryggen. For den norske maritime klyngen vil dette være dramatisk, ikke minst i Møre og Romsdal.

Publisert: 31.01.2019 14:29

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:42