Foreskriver feil medisin
Synspunkt

Foreskriver feil medisin

Den norske trålflåten har spilt en aktiv rolle for å kartlegge verdifulle forekomster av bunnhabitat i områder under norsk fiskerijurisdiksjon, og næringen har medvirket positivt til å etablere et godt vern gjennom områdestengninger og begrensninger på fiske i nye områder. 

14.04.2016
Området som Greenpeace foreslår stengt omfatter tradisjonelle norske fiskefelt, og blant annet reketrålflåten har fisket i disse områdene i flere tiår. Vi mener det er useriøst å foreslå å stenge disse områdene. Fiskebåt er samtidig opptatt av å forsere kartleggingen av bunnforholdene i nordområdene, og vil fortsatt arbeide for at hensynene til vern og næringsvirksomhet balanseres på en bærekraftig måte.
Fiskebåt har vært initiativtaker til at norske fiskeri er miljøsertifisert i henhold til MSC-standarden, der vern av sårbare bunnhabitat er et viktig element, opplyser Maråk.
Fiskebåt registrerer også at Havforskningsinstituttet er uenige i forslaget fra Greenpeace. Forskerne Erik Olsen, Lis Lindal Jørgensen og Harald Gjøsæter skriver blant annet at ”uheldigvis er det foreslåtte verneområdet verken faglig påkrevd eller det beste tiltaket for å verne det som er sårbart”.
Forskerne mener at Greenpeace foreskriver feil medisin:
”Greenpeace påpeker med rette at nå som isen trekker seg tilbake blir nye områder åpnet for fiske, men det er ikke første gangen dette skjer. Det har periodevis foregått et stort torskefiskeri rundt Svalbard i nærmere 100 år, og mange fjorder og streder er viktige områder for reketråling. Svalbardområdet er derfor ikke en uberørt villmark som først nå åpnes for fiskeri, men et vel anvendt område hvor det fiskes etter torsk, reker og blåkveite.
Greenpeace sitt forslag bygger både på delvis feilaktige premisser, og forslår en bredspektret medisin når det man trenger er kirurgisk presisjon. Vår forskning og overvåking gir og vil gi et bedre grunnlag for å identifisere nøyaktig i hvilke deler av havområdet de mest sårbare organismene lever og basert på dette vil en kunne foreslå vernetiltak akkurat der. Vi arbeider også med å videreutvikle trålteknologi som gjør det mulig å minimalisere skaden på bunnfaunaen, men likevel fange fisken. Bifangst av bunnlevende organismer er også noe fiskerne selv ønsker å unngå, siden bifangsten både skader fiskeredskapene og kvaliteten på selve fangsten. Målrettet økosystembasert forvaltning er derfor mer egnet til å sikre sårbare organismer i Arktis enn upresist og bredt anlagt vern”, skriver forskerne blant annet i en kronikk som i sin helhet er tilgjengelig på
Fiskebåt er i god dialog med norske myndigheter om ytterligerere tiltak for å verne bunnhabitat i nordområdene. Ikke på bakgrunn av Greenpeace-kampanjen, men som en naturlig oppfølging av tiltaksplanen for miljøsertifiseringen av norske fiskeri.
Av ressursdirektør Jan Ivar Maråk, Fiskebåt

Publisert: 14.04.2016 11:15

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:41