Krever umiddelbar stans i anleggsarbeidet paa Haramsoeya
Synspunkt

Krever umiddelbar stans i anleggsarbeidet på Haramsøya

Nei til vindkraftverk på Haramsøya mener at olje- og energiminister Tina Bru har gode kort på hånden for å trekke tilbake konsesjonen.

I et brev til Olje og Energiminister Tina Bru, krever Nei til vindkraftverk på Haramsøya umiddelbar stans av anleggsarbeidet på Haramsøya, og viser til vedtak gjort i Stortinget 19. juni der det ble bedt om at behandlingen av gamle vindkraftkonsesjoner blir gjennomgått med tanke på om tidligere prosesser har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Vi påpeker også at siste høringsrunde faktisk ikke er ferdig behandlet, og mener ministeren gode kort på hånden for å trekke tilbake konsesjonen.
Fordi Nei til vindkraftverk på Haramsøya ønsker å ligge først i køen blant alle lokalsamfunn som etter stortingsvedtaket nå øyner et håp om å stanse raseringen av viktige naturområder og å ivareta folkehelsen, har styret bestemt seg for å sende et foreløpig brev der vi peker på gode grunner til både å stanse utbyggingen, og å trekke tilbake konsesjonen fra Haram Kraft AS.
I brevet til ministeren vises det til at Fylkestinget i Møre og Romsdal og Ålesund kommunestyre har bedt om at utbyggingen stanses til støyberegninger på grunnlag av lokale værdata, konservative parametervalg og sikkerhetsmargin er gjennomført. Revidert MTA plan er til behandling, dette kan ha betydning også for om utbygger oppfyller konsesjonsvilkår 18.
Nei til Vindkraftverk på Haramsøya viser i brevet også til tidligere innsendte høringsuttalelser, og mener å kunne påvise at det er gjort flere feil i konsesjonsbehandlingen av Haramsøya vindkraftverk.
Begrunnelse for at det bes om byggestans er at det kan bli gjort irreversible inngrep mens varslet saksprosess pågår. Et av de mest verdifulle områdene på Mørekysten er i ferd med å gå tapt ved denne utbyggingen. Flere og flere ser at denne saken er spesiell på en så liten øy med så lite areal, med naturreservat og fuglefredningsområder på tre kanter, og svært turbulente vindforhold. Gjennomgang av saken kan i ytterste konsekvens få følger for selve konsesjonsspørsmålet, og derfor mener vi at arbeidet bør stanses før fjellet blir omgjort til et industriområde. Særlig alvorlig er det at anleggsarbeidet er startet i hekkesesongen for fugl. På grunn av sakens spesielle karakter vedtok NVE også 4. Oktober 2019 stans i arbeidene inntil klagebehandling av MTA plan var gjennomført.
Et hovedpoeng med en ny gjennomgang må være å unngå at det gjøres ubotelig skade på et lokalsamfunn og naturverdier på feil grunnlag. Ny kunnskap om naturmangfoldkrisen og kystnaturen sin evne til å binde karbon, kan påvirke vurderinger som er gjort tidligere.
Nei til vindkraftverk på Haramsøya mener at Forvaltningloven §16, §17, §24, §25 og § 27 er brutt i denne saken. § 16 er tydelig på at parter skal ha varsel før vedtak treffes. Vi vil komme nærmere tilbake med et mer detaljert innspill på bruddene i forvaltningsloven i et senere dokument. Vi mener at konsesjonen i sin tid er gitt på vesentlig feil grunnlag , og at konsekvensutredning (KU) er mangelfull når det kommer til mellom annet masseuttak inne i konsesjonsområdet. Energianlegg er ikke fritatt fra konsekvensutredningsplikten i kapittel 14 i plan og bygningloven. Dokumenterte dype sprekkdannelser over fjellet angivelig i området for masseuttak og fire turbiner, øker faren for at drikkevann kan bli negativt påvirket av utbyggingen. Dette er ikke tilstrekkelig kartlagt. Vi mener også at KU er mangelfull når det gjelder kartlegging av naturtyper og forundersøkelser når det gjelder fugl. Dette gjør at tidligere høringsuttalelser ikke uten videre kan tas til inntekt for senere konsesjonsforlengelser, og at disse dermed må sees på som nye konsesjonsvedtak.
Jusprofessor Ole Kristian Fauchald er sitert (av Sunnmørsposten 19. Juni 2020): “Professoren mener at forlengede frister burde utløse full ny saksbehandling. Dette for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag, noe både energiloven og naturmangfoldloven stiller krav om.” Dette innebærer at saksbehandlingsreglene etter forvaltningsloven og reglene etter energilovgivningen er brutt ved at NVE feilaktig ikke har behandlet søknadene med full ny saksbehandling. En slik saksbehandlingsprosess blir en saksbehandlingsfeil når det gjøres endringer i MTA planen som det ikke er dekning for i konsekvensutredningen. Dette kan påvirke mange faktorer som gir konsekvenser for natur og befolkning. Partene, kommunen, grunneiere, andre rettighetshavere og hele lokalbefolkningen har et behov og en forventning om at når fristen for igangsettelse av en konsesjon er utløpt, så gjelder ikke lengre konsesjonen.
Mangelfulle geologiske undersøkelser med tanke på rasfare kan sette liv i fare. Siste uken har en lokal person som vil være anonym gjort oss oppmerksomme på en stor løs fjellblokk, Kråkhammaren, bare få meter fra der det allerede er gjort klart for sprengning for å bygge bredere vei oppe på fjellet. Området er lokalisert cirka 50 meter før en kommer til det gamle steinbruddet ved foten av fjellet Mannen. Det er en åpen sprekkdannelse inn mot fjellet. En kan se tvers gjennom denne og ned i ura under. Denne beveget seg og ble større under byggingen av fjellvegen på 1980 tallet. Sprekken ble bredere for hver sprengsalve, da det ble tatt ut stein i området. Personer som arbeidet hos entreprenøren som bygde veien skal ha fortalt dette.
Brevet til Olje- og energi ministeren er ment til å gi Tina Bru grunnlag til å straks stanse anleggsarbeidet. Nei til vindkraftverk på Haramsøya vil snarlig komme tilbake med ytterligere dokumentasjon på overstående punkter som vi mener er relevante for den varslede gjennomgangen av saken.
Styret i Nei til Vindkraftverk på Haramsøy
v/Birgit Oline Kjerstad

Publisert: 23.06.2020 08:20

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:42