MER GRØNT: Norsk skipsfarts største mulighet fremover ligger i "grønn skipsfart og klimavennlig teknologi", mener artikkelforfatterne. De vil også forbedre ordningen med forskuddsgarantier for verftene. Arkivfoto fra Vard Brattvåg: Ogne Øyehaug
Synspunkt

Maritim næring – en stor del av fylkets fremtid

Maritimt Forum har utfordret partiene på deres maritime politikk, og spurt om Høyre vil satse på det vi er gode på i Norge, blant annet det maritime. Svaret vårt er et rungende ja, skriver Høyres stortingskandidater, Helge Orten, Vetle Wang Soleim og Monica Molvær.

Norge er en global maritim stormakt. Den totale norske flåten regnes som den 5. mest verdifulle i verden, mye på grunn av offshoreflåten (etter Japan, Hellas, USA og Kina). Den norske maritime klyngen er komplett og dekker hele verdikjeden. Den maritime næringen bidro med 142 mrd. NOK i verdiskaping i 2018, tilsvarende 8 prosent av BNP (eks. oljeoperatører). Sysselsetting i 2018 var på 85.000 og det ble eksportert verdier tilsvarende 217 mrd. NOK. Dette viser hvor viktig næringen er.

Maritimt Forum lurer på om det er næringsnøytralitet som gjelder for Høyre. Svaret på det er nei, og det viser politikken vi har ført gjennom de siste åtte årene. Å bli en maritim stormakt som Norge er, kommer ikke av seg selv. Vi fører en aktiv næringslivspolitikk. Men ikke ved at staten skal velge vinnere eller drive næringer selv, men ved å gi tilskudd og vedta krav som gjør at vi utvikler næringslivet i riktig retning. Skal vi for eksempel komme gjennom det grønne skiftet, så må det være penger å tjene på å lage nye produkter og utvikle ny teknologi. Staten skal være med på å ta risiko, både gjennom direkte støtte og avlasting.

At ikke ordet «verft» er nevnt i partiprogrammet vårt, er en dårlig målestokk for politikken vi går til valg på. Vi løfter frem den maritime næringen i sin helhet. Uten redere som skal bygge båter, har heller ikke verftene noe å bygge. Uten gode vilkår for verftene, har ikke redere et sted å bygge båtene sine.

Der vi mener norsk maritim industri har det virkelig store fortrinnet i de kommende årene, er innenfor grønn skipsfart og klimavennlig teknologi. Når Norges Rederiforbund har vedtatt at det fra 2030 kun skal kontraheres båter med nullutslippsteknologi, betyr det et stort marked for norske verft som allerede er i front på denne teknologien. Når vi vet at offshore havvind er en stor fremtidsnæring og at det er kompliserte skip som skal bygges for denne næringen, er vår maritime klynge godt posisjonert. Dette er to eksempler. Vi vet også at havbruksnæringen har store behov, slik vi ser nå innenfor brønnbåter.

Dette skal Høyre være med på å legge til rette for. Det handler internasjonalt om samarbeid, EØS-avtalen og klimaavtaler. Det handler nasjonalt om treffsikre ordninger som sørger for at norsk maritim næring kan hevde seg i konkurransen. Rederiskatteordningen og nettolønnsordningen skal videreføres, og en kraftig opptrapping av virkemiddelapparatet er kommet på plass. Dette gjøres blant annet gjennom kondemneringsordningen for nærskipsfart, som senere har blitt utvidet til å omfatte offshorefartøy, og låneordningen for nærskipsfarts- og fiskefartøy. Vi har styrket Grønt skipsfartsprogram og støtten til fylkeskommunenes arbeid med lav- og nullutslippsfartøy. Det er etablert en egen låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten på 600 mill. kroner som toppfinansiering.

Vi skal selvsagt videreføre byggelånsordningen slik at norske verft får finansiering til å bygge fartøyer. Vi har utvidet rammen til Eksportkreditt Norge, lokalisert et eget eksportstrategiråd til Ålesund og i budsjettforlik med FrP blitt enige om å utvide ordningen til å også inkludere forskuddsgarantier.

Likevel er vi helt klare på at det fortsatt gjenstår grep som må jobbes med. Det viktigste her er å bidra med å hjelpe verftenes mulighet til å oppnå byggelån og sikkerhetsstillelse for å kunne påta seg nybygg. Mange av verftene sliter i dag med lav likviditet, noe som også gjør at man ikke får anledning til å stille sikkerhet for å påta seg nye prosjekter. Her det etablert en god dialog direkte med næringsministeren, og Møre og Romsdal Høyre har vært tydelig i vår støtte til å forbedre ordningen med forskuddsgarantier for verftene. Dette vil vi fortsette å jobbe med, og vi er helt tydelig på dette når vi jobber med saken opp mot regjeringen.

Den grunnleggende forutsetningen for den maritime industrien er å ha tilgang på nok og riktig kompetanse. Spesielt når det gjelder fagfolk, men også innenfor ingeniører. Vi har gjennomført et yrkesfagløft på videregående skole og innført fraværsregelen. Siden vi tiltrådte i regjering har andelen som fullfører videregående skole økt fra 72 % til over 80 % i Møre og Romsdal. Innen 2025 skal 5.000 flere elever fullføre, og 9 av 10 innen 2030 på landsbasis. Videre må vi fortsette å forbedre virkemiddelapparatet, gi økte rammer og målrette tilskuddene mot det grønne skiftet.

Når Høyre i regjering går inn med flere milliarder i offshore havvind, så viser det at vi driver aktiv næringspolitikk. Skipene som skal konstruere og vedlikeholde disse anleggende er teknisk kompliserte, og noe vår maritime industri kan å bygge. Vi ser også at ekspedisjonscruise og ombygging av båter til grønn fremdrift er spådd å ta seg opp de kommende årene. Nylig kom det første skroget av de tre nye kystvaktskipene inn til Vard Langsten, som er den største marine-investeringen i Norge noensinne. Og fremover kommer det utlyst store kontrakter fra Sjøforsvaret, for eksempel oppgradering av Nansen-klassen med kostnadsanslag på 8-10 milliarder kroner.

Vi går til valg på en aktiv maritim politikk, men det vi frykter mest av alt er at en røde bunnlinje blir enda rødere hvis det velges en ny regjering som setter opp skattene, innfører arveavgift og tukler med EØS-avtalen. Høyre er garantist mot samtlige av disse forslagene!

Publisert: 09.09.2021 17:00

Sist oppdatert: 09.09.2021 22:01

Mer om