Terje Eriksen foran Heroyfjord 1
Terje Eriksen er styreleder i Sør-Norges Fiskarlag. Foto: Sør-Norge Fiskarlag
Synspunkt

Tanker fra Sør om kvotemeldingen

Stortinget må være tydligere på at det må utredes sammenslåingsordnigner også for alle fartøy under 11 meter i lukket gruppem, skriver Terje Eriksen, styreleder Sør-Norges Fiskarlag

26.04.2024

Først av alt så vil jeg gratulere næringskomiteen med at de har klart å skape et bredt flertall om flere viktige spørsmål som fiskerinæringen er helt avhengig av for å kunne utvikle seg videre.

Sør-Norges Fiskarlag er tilfreds med at komiteen i stor grad har lyttet til de innspill som Norges Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag har spilt inn som «korrektur» til regjeringens forslag.

Dog er det noen få punkt i innstillingen som må kommenteres.

* Sør-Norges Fiskarlag mener formuleringene er for vage når en bare ber regjeringen om å «utrede» og «vurdere» innføring av sammenslåingsordning (ID-kvote) for de pelagiske fiskeriene. Vi mener at Stortinget burde være mer tydelig på at det må utredes slike ordninger også i alle de andre lukkede fiskerier for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter (13 meter kystnot makrell). Ved å begrense dette til å kun gjelde pelagisk fiskeri ekskluderes for eksempel fisket etter torsk sør for 62°N og fisket etter leppefisk. En kan i denne sammenheng vise til at kystfiskeriene i sør scorer svakt i Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelser. Behovet for tiltak for å kunne øke effektiviteten i disse fiskeriene er minst like påtrengende som i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

* Når det gjelder fordeling av strukturgevinsten legger næringskomiteen frem følgende forslag som inneholder en skrivefeil eller unøyaktighet: «Stortinget ber regjeringen fordele strukturgevinsten som oppstår når tidsbegrensede strukturkvoter utløper med full effekt på grunnkvoter og halv effekt til gjenværende strukturkvoter (Modell X) etter opprinnelig hjemmelslengde.»

Etter vår oppfatning er «etter opprinnelig hjemmelslengde» noe misvisende da store deler av flåten som skal ta del i tilbakefallet ikke er regulert med hjemmelslengde, men med faktorer (kvotefaktor/basiskvote).

* Når det gjelder «kvoteforliket» er som kjent vårt primærstandpunkt at ressursfordelingen fra Norges Fiskarlag, som har stått seg over tid og har tjent næringen og forvaltningen godt, burde videreføres. Sør-Norges Fiskarlag tar imidlertid til etterretning at dette ikke førte frem, og at det ikke var mulig å få til et bredt politisk forlik på dette punktet, men at det endelige resultatet bringer oss nærmere ressursfordelingen fra Norges Fiskarlag.

Etter vår oppfatning så er det inngåtte kompromisset rundt ubenytta tredjelandskvote der havfiskeflåten skal prioriteres, «til å leve med» totalt sett.

Sør-Norges Fiskarlag forventer at det da utarbeides retningslinjer for hvordan eventuelle ubrukte tredjelandskvoter skal fordeles/prioriteres. Sør-Norges Fiskarlag legger til grunn at slike «retningslinjer» blir utarbeidet i nær dialog med Norges Fiskarlag.

Publisert: 26.04.2024 11:56

Sist oppdatert: 26.04.2024 11:56