Umusikalsk framlegg fraa Tussa styret
Synspunkt

«Umusikalsk framlegg frå Tussa-styret»

Voldapolitikar Sverre Leivdal foreslår i dette innlegget å kaste Tussa-styret, om dei ikkje går tilbake på forslaget om å droppe utbyte. 

21.04.2020
Etter eit økonomisk godt resultat for 2019 vel styret å tilrå kr. null i utbyte til eigarane. Grunngjevinga er at 2020 kan verte eit dårlegare år for selskapet. Styret seier vidare at det er koronapandemien og låge kraftprisar som er årsaka til dette. Mange selskap er i same situasjon som Tussa, og mange gjer klokt i å redusere utbytet i desse tider.
Tussa er likevel i ei særstilling. Selskapet har solid økonomi og det forvaltar felles verdiar på vegner av alle innbyggjarane i eigarkommunane. Tenestenivået i eigarkommunane er avhengig av eit visst utbyte frå desse fellesverdiane, og det er selskapet sitt ansvar å forvalte desse på ein slik måte at det gir eit årleg utbyte.
I denne spesielle situasjonen er det ingen grunn til at resultatet frå 2019 ikkje skal kome eigarane til gode. Selskapet må no ta naudsynte grep og tilpasse si eiga drift i høve gjeldande marknadssituasjon. Så må ein kome attende til resultatet for 2020, og evt tilrå eit mindre utbyte basert på sikrare prognosar for dei endelege 2020-tala ved neste korsveg. I november/desember vil ein ha betre oversyn, og eigarane vil då ha høve til å evt budsjettere med mindre forventa utbyte for 2020 i dei kommunale 2021 budsjetta.
Gjeldande aksjonæravtale må vere førande for utbytegraden, dersom styret ikkje gjer retrett så må eigarane gjere som dei no har signalisert, kaste styret ved første høve.

Les også:Publisert: 21.04.2020 10:04

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:42