Vi trenger nye oppdrag i bygg og anleggsnaeringen
Synspunkt

Vi trenger nye oppdrag i bygg- og anleggsnæringen

I koronatiden har bygg- og anleggsbransjen hatt ganske høy aktivitet til tross for at store deler av samfunnet har vært nedstengt. Men nå står aktivitetsnivået i fare for å endre seg.

Ordrereservene er i ferd med å tørke inn. Dette kan få store konsekvenser for viktige distriktsarbeidsplasser. Den gode nyheten er at det er mulig å løse, men det haster.
Det er stor usikkerhet om hvordan markedet for bygg- og anleggsbransjen vil se ut framover. En analyse utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra EBA (Entreprenørforeningen- bygg og anlegg) og Nelfo (elektrofagene) viser at det største fallet står foran oss.
Sannsynligvis vil næringen oppleve en samlet investeringsnedgang på mellom 100 og 140 milliarder kroner i perioden 2020-2022, sammenlignet med 2019-nivået. Nedgangen ventes å bli størst innen bolig- og yrkesbygg. For Møre og Romsdal alene utgjør dette en nedgang på mellom fem og sju milliarder kroner.
Vi snakker om Norges nest største næring målt i verdiskapning (etter olje og gass) med i overkant av 350.000 sysselsatte. Derfor har aktivitetsnivået i bygg- og anlegg ringvirkninger langt ut over egen bransje.
Bygg- og anleggsbedriftene trenger påfyll i ordrebøkene og det må skje allerede i løpet av sommeren og høsten. Behovet er stort, og bransjen har ledig kapasitet.
Møre og Romsdal fylkeskommune har gått foran på en forbilledlig måte ved å iverksette en tiltakspakke på om lag 190 millioner kroner for å stimulere til aktivitet i næringslivet i fylket.
Kommunene i Norge har fått et ekstraordinært statstilskudd på 2,5 milliarder. Midlene skal gå til ny aktivitet i byggenæringen, og ikke til allerede vedtatte prosjekter. For Møre og Romsdal betyr dette ca. 120 millioner fordelt på alle 25 kommunene i fylket, i gjennomsnitt 4,8 millioner til hver. NHO og bransjeforeningene EBA, Nelfo og Rørentreprenørene i Møre og Romsdal frykter at dette ikke er nok til å opprettholde aktiviteten.
Det vi dessverre ser nå er at flere kommuner stanser prosjekter som allerede er bestilt, og at gryteklare prosjekter settes på vent. Vi ber om at kommunene og offentlige etater straks kommer på banen og benytter de øremerkede midlene fra regjeringen. På den måten kan de bidra til å bevare arbeidsplassene i landets største distriktsnæring.
I tillegg har privatmarkedet så godt som stoppet opp som følge av usikre økonomiske utsikter. Derfor ber vi Stortinget om å innføre ROT-fradraget, der privatpersoner får skattefradrag for kostnader til rehabilitering, ombygging og tilbygg. Dette vil være et godt og treffsikkert grep for å stimulere til å holde aktiviteten i gang.
Aktiviteten i byggenæringen er viktig for mer enn bare sysselsetting og verdiskaping. Det er også avgjørende for rekruttering og utdanning av fremtidige fagarbeidere. Lav aktivitet vil beklageligvis ramme lærlinger og fremtidig rekruttering. Det vil i så fall være et kraftig tilbakeslag med tanke på å utvikle det mangfoldige næringslivet vi alle er avhengige av.
Av: Øyvind Myhra (Nelfo), Monika Eeg (EBA), Lars Tomren (Rørentreprenørene), Espen Remme (NHO Møre og Romsdal).

Publisert: 19.06.2020 14:26

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:42