Vil kunne styrke maritim naering
Synspunkt

- Vil kunne styrke maritim næring

Maritimt Forum tror på mange nye arbeidsplasser om regjeringen gjør ordene i regjeringsplattformen til handling, skriver Arnfinn Ingjerd og tre andre distriktsledere i Maritimt Forum.

Det er mange positive målsetninger for maritim næring i regjeringserklæringen. Om intensjonene følges opp i konkrete tiltak vil det kunne skapes mange nye arbeidsplasser i havnæringene framover.
Høyre, FrP og Venstre vil i sin nye regjeringsplattform styrke Norge som havnasjon og bidra til å utvikle de maritime næringene videre. Regjeringen ser ut til å ta inn over seg de enorme mulighetene som ligger i å skape nye arbeidsplasser basert på havets ressurser. Her har den nye næringsministeren fått et godt grunnlag til å skape en offensiv politikk for økt bærekraftig verdiskaping i havet.
Regjeringen vil ifølge den nye politiske plattformen videreutvikle programmet for grønn skipsfart, etablere grønne industriklynger, flytte mer gods fra vei til sjø og bane, og videreføre en stabil, langsiktig petroleumspolitikk. Regjeringen vil legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring i Norge, blant annet ved å ha konkurransedyktige skipsregistre, videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk og ha en konkurransedyktig rederibeskatning
Flere av målsetningene regjeringsplattformen er saker som Maritimt Forum har jobbet med i en årrekke og vi er således tilfreds med utgangspunktet for regjeringens maritime politikk. Maritim næring er en sentral del av løsningen for de mulighetene og utfordringene som gjelder transport, energi, matproduksjon og bruk av andre naturressurser knyttet til havet.

Forskning og innovasjon

Regjeringens mål er at Norge skal bli blant de ledende landene i Europa når det gjelder innovasjon og vil legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer. Disse målene gjelder nok også for maritim næring, men status i dag er at maritim er en av sektorene som kommer dårligst ut ved tildeling av midler fra Forskningsrådet, bare helse og IKT kommer dårligere ut. Det er ingen signal i regjeringens nye plattform som tilsier noen endringer på dette utover runde formuleringer om at Norge «skal være en ledende havnasjon.»
Det er positivt at regjeringen både vil styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer. I dette samspillet ligger mye av maritim næring sitt vekstpotensial. Det samme kan vi si om regjeringens mål om legge til rette for utvikling av ny grønn industri i Norge, videreutvikle Katapult-ordningen, å satse på flytende havvind og bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene

Rent hav

Regjeringen skal ha skryt for at den har lagt inn et nytt kapitel om rent hav sammenlignet med tilsvarende plattform for fire år siden. Det er positivt at Norge skal styrke sin «internasjonale lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling, og gå foran med offensive nasjonale tiltak.» Det er helt avgjørende å sikre et rent hav og har Norge spesielt gode forutsetninger for å bidra med vår havteknologi, våre fartøy og vår kompetanse.

Utdanning

Regjeringen vil fortsatt arbeide for å heve statusen til yrkesfagene noe Maritimt Forum støtter fullt ut. Det er stort behov for rekruttering av praktisk kompetanse i flere fagområder. Det er riktig slik regjeringen skriver i plattformen at «Mesterbrev er like viktig som mastergrad. Fagutdanningene i videregående opplæring må bli mer praksisnære og mindre teoretiske. Det trengs flere læreplasser og flere tilpassede utdanningsløp.

Klima og miljø

Regjeringen vil videreutvikle programmet for grønn skipsfart til å omfatte nullutslipps- og hybridkonsepter for ulike fartøykategorier innen 2030. Og den vil fortsatt stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i offentlige fergeanbud, der det ligger til rette for det. Regjeringen vil også etablere egne planprogrammer for å redusere utslipp innenfor marin og maritim sektor.
Det er flott at regjeringen vil «Styrke Norges grønne konkurransekraft ved å legge til rette for industriklynger som bidrar til å utvikle ny klimateknologi og som skaper nye lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til reduserte klimagassutslipp.»
Disse initiativene er positive både for miljøet og for maritime arbeidsplasser. Norsk maritim kompetanse og teknologi er allerede i posisjon til å levere grønne løsninger. Maritim sektor bør kunne bli en av grønne industriklyngene som regjeringen vil legge til rette for.

Fra ord til handling

Spørsmålet er hva regjeringen gjør for å realisere målene. Hvor konkrete vil de være for å nå målene? Blir dette bare fine ord og målsetninger som gir marginal framgang, eller vil regjeringen virkelig satse på å utvikle havnæringene for å skape nye arbeidsplasser?
Regjeringen skriver eksempelvis i plattformen: «Gi de marine og maritime næringene muligheter til å teste ut i løsninger i fullskala gjennom Demo HAV.» Glimrende, men skal dette føre til noe av betydning må det mer enn de 30 millionene som ble lagt på bordet da programmet ble lansert under valgkampen i fjor høst..
Et annet eksempel er sjøtransport. Regjeringen vil - som alle tidligere regjeringer i nyere tid - flytte mer gods fra vei til sjø. Men det er ingen nye tiltak av betydning som vil snu utviklingen hvor stadig mer gods transporteres på veiene. Dette til tross for at mer sjøtransport er en av løsningene for et grønt skifte i samferdselssektoren.
Regjeringen vil bli målt på evnen til å omsette de fine ordene i regjeringsplattformen til konkrete tiltak. Maritimt Forum bidrar gjerne i dette arbeidet og inviterer den nye næringsministeren til å besøke oss og våre medlemsbedrifter.
Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum NordvestHarald Victor Hove, Maritime BergenSverre Meling jr., Maritimt Forum Haugalandet og SunnhordlandFride Solbakken, Maritimt Forum Stavangerregionen

Publisert: 21.01.2018 16:00

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:41