Kort fortalt

Mange kan krevje erstatning etter flystreik

Varierer kva folk har krav på.

21.07.2022

(NPK-NTB): Mange reisande har byrja søkje erstatning for flygingar som vart forseinka eller kansellerte som følgje av SAS-streiken, men det varierer kva folk har krav på.

Rundt 30.000 reisande vart ramma av pilotstreiken kvar dag dei 15 dagane den varte. Det utgjer nesten ein halv million ramma til saman. SAS kan førebels ikkje kommentere kor mange som søkjer erstatning.

– Det er det altfor tidleg å seie no, seier Karin Nyman, kommunikasjonsdirektør i SAS, til det svenske nyheitsbyrået TT.

Kor lang tid det vil ta å få kompensasjon er vanskeleg for SAS å kommentere, opplyser Nyman. Det avheng mellom anna av kva type kompensasjon ein har krav på. Passasjerar kan til dømes ha krav på vanleg refusjon eller annan økonomisk kompensasjon.

– Alt som krev manuell handtering tek lengre tid, medan det som skjer automatisk går raskare. Dersom du til dømes ber om refusjon direkte i staden for ombooking, blir det gjord automatisk og då går det veldig raskt, seier Nyman.

Dersom ei flyging står i fare for å rammast av streik, bør du ikkje avbestille reisa sjølv, er eit av råda frå Forbrukarrådet. Då har du nemleg ikkje krav på refusjon, noko du har om du ventar til flyet blir innstilt. Blir flyet innstilt eller forseinka i meir enn fem timar, har du tre val:

Du kan anten velje ombooking snarast mogleg, ombooking til seinare tidspunkt eller få pengane tilbake for reisa.

I tillegg til refusjon eller ombooking, har du krav på ei standardisert økonomisk erstatning.

Det skal samtidig nemnast at dersom det er tilsette på flyplassen eller andre leverandørar som streikar, kan desse rettane påverkast. Om du og flyselskapet ikkje blir samde, kan du klage til Transportklagenemnda.

(©NPK)

Publisert: 21.07.2022 08:13

Sist oppdatert: 21.07.2022 08:16

Mer om