NTB x Me Wp Yv SUA4
RENTER: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache kjem til å halde på planen om å setje opp renta i mars, og ikkje på rentemøtet denne veka, trur økonomar flest. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK
Nytt

Dei fleste trur renta blir uendra

Norske og utanlandske økonomar usamde om kva sentralbanksjefen vil seie på pressekonferansen klokka 10.30.

18.01.2023

Dei fleste meiner rentekomiteen til Noregs Bank ikkje gjer noko under rentemøtet denne veka – anna enn å konstatere at utviklinga sidan Pengepolitisk rapport omtrent samsvarer med forventningane. Dermed blir det inga renteheving før i mars, slik rentebanen frå desember signaliserer.

Det inneber at vi også etter rentemøtet vil ha ei styringsrente på 2,75 prosent, men at vi i første kvartal når det som førebels er antyda å vere rentetoppen på 3 prosent. Det tilseier ei gjengs bustadlånsrente på oppunder 4,5 prosent.

Rentemøte klokka 10
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache offentleggjer renteavgjerda torsdag klokka 10. Ho har uttalt til NTB at slik situasjonen var i desember, skal styringsrenta opp til 3 prosent. Og der blir den mest sannsynleg liggjande ut året, viss forventningane sentralbanken har til utviklinga blir innfridd.

– Noregs Bank sa veldig tydeleg at han vil setje opp renta i mars. Banken kjem til å bruke tida fram til då for å bli sikre. Så langt er det ikkje noko i utviklinga som får dei til å endar planen, sa Kjetil Olsen i podkasten til Nordea Markets sist veke.

Følg pressekonferansen frå klokka 10.30 (ekstern lenke)

Framleis høgt trykk
Heller ikkje sjeføkonom Øystein Dørum i NHO meiner det har komme ny informasjon sidan desember som tilseier at Noregs Bank skal gå raskare eller tregare fram. Snarare tvert imot, har utviklinga vore innanfor det banken burde kunne vente.

– På den eine sida har veksten i norsk økonomi halde fram, det var vekst i Fastlands-BNP i november. Arbeidsløysetala som kom to dagar før jul, var framleis svært låge. Trykket i norsk økonomi er i ferd med å lette, men det er framleis høgt, seier Dørum til NTB

– Det er eit argument for framleis stø kurs i rentesettingen. Prisveksten har komme litt ned, noko som er eit argument for det motsette, men den lågare prisveksten kjem av lågare straumprisar og i mindre grad den underliggjande prisveksten, seier han.

Konklusjonen hans er «inga renteauke no, men ein kvarting i mars». Ei kvarting betyr ein kvart prosent – 0,25 prosent.

Lite ny informasjon
Det har berre gått 24 dagar sidan desembermøtet, og det har vore avgrensa med ny informasjon sidan då, påpeikar seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i ein førehandsanalyse førre veke.

Han skriv at inflasjonsdataa for desember var i nærleiken av Noregs Banks prognosar. Veksten i Fastlands-BNP i oktober og november var høgare enn Noregs Banks venta, men ikkje nok til å endre planane om auke i mars.

– Vi ventar at Noregs Bank held styringsrenta uendra og gjentek vurderingane frå Pengepolitisk rapport i desember, konkluderer han.

Kollegaen hans i DNB, sjeføkonom Kjersti Haugland, opna i Dagens Næringsliv før helga for at sentralbanken kan komme med nye signal om rentebanen – og tok til orde for at tala sidan førre rentemøte tyder på at rentetoppen kan bli høgare enn 3 prosent.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tilføyer. Rett nok meiner han sjansane for ein ytterlegare auke i år har stige noko, men når det gjeld første kvartal held sentralbanken seg til desemberplanen.

– Vi ventar at Noregs Bank kjem til å understreke at styringsrenta mest sannsynleg blir sett opp til 3 prosent på neste møte i mars, skriv han.

Utanlandske økonomar ventar rentehopp
Medan alle dei norske ekspertane ser for seg ein rentepause i januar, ventar økonomane i britiske Capital Economics at sentralbanksjef Ida Wolden Bache jekkar opp renta endå eit hakk på torsdag, skriv E24.

Seniorøkonom Jack Allen-Reynolds trekkjer fram at norsk økonomi har «holdt seg ganske bra», samtidig som inflasjonen framleis er «svært sterk» og bustadmarknaden «ser ut til å kjøle seg ned, men ikke krasje».

– Vi mistenkjer at dei vil presse på med rentehevinga dei har signalisert, og at dei set opp styringsrenta til tre prosent, skriv han i ein e-post til nettstaden.

Capital Economics er ikkje åleine om å spå norsk rentehopp torsdag. Også dei globale storbankane Goldman Sachs, Citigroup og UniCredit meiner det er sannsynleg. Økonom Chiara Silvestre i UniCredit forklarer det med sterkare utvikling i den norske økonomien og høgare underliggjande inflasjon enn Noregs Bank har sett for seg.

– Samla peikar dei ovannemnde dataa mot ei høgare justering av Noregs Bank, og vi ser noko risiko for ei ny heving på eit kvart prosentpoeng i mars, seier ho til E24.

(©NPK)

Publisert: 18.01.2023 08:09

Sist oppdatert: 19.01.2023 09:13

Mer om