Skjermbilde 2021 12 14 kl 08 33 09
NYE STØTTETILTAK: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (bildet), næringsminister Jan Christian Vestre, kulturminister Anette Trettebergstuen og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik deltar på pressekonferansen.
Nytt

Slik blir koronastøtten

Forlenger ordning for bedrifter med inntektsfall, gjeninnfører låneordning og gjør det lettere å utsette skatt og avgifter. Arbeider med lønnsstøtteordning.

14.12.2021

Følg pressekonferansen her

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre, kulturminister Anette Trettebergstuen og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik deltar på pressekonferansen tirsdag.

Dette er pressemeldingen om de nye støttetiltakene:

" Forlenger den generelle kompensasjonsordningen og legger begrensninger på utbytte

Som tidligere varslet vil den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet bli forlenget, med enkelte justeringer. For perioden november-desember vil kravet til omsetningsfall bli lempet på, fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent. Samtidig vil maksimalt støttebeløp per bedrift/konsern blir redusert fra 20 millioner til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Regjeringen vil også innføre begrensninger på utbytte for de virksomhetene som mottar støtte.

– Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig. Regjeringen er klar på at koronastøtten skal gå til å holde folk i arbeid, ikke til utbytte for eierne. Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember, sier næringsministeren.

Detaljene i kompensasjonsordningen, også etter nyttår, vil bli endelig utformet sammen med en ny lønnsstøtteordning, slik at samlet innretning og kompensasjonsnivå blir helhetlig og tilpasset situasjonen. Lønnsstøtteordningen blir utviklet i dialog med flere av partene i arbeidslivet.

Den statlige lånegarantiordningen blir gjeninnført, med sikte på at den kan være åpen for nye lån ut første halvår 2022 (se egen pressemelding).

Regjeringen vil også vurdere muligheten for å gjøre det enklere for kriserammede bedrifter å søke utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer foreslås gjeninnført for perioden desember 2021 – mars 2022.

Stimuleringsordningen for kulturarrangementer foreslås gjeninnført ut mars 2022, og kompensasjonsordningen for kultursektoren vil, som tidligere varslet, bli forlenget ut første halvår 2022.

Regjeringen foreslår også 600 millioner kroner til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. Dersom det blir behov for mer penger til disse tiltakene, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om det. Dekningsgraden økes til 70 prosent ved avlysning fra og med 8. desember frem til smittesituasjonen igjen tilsier at den bør justeres tilbake til 50 prosent.

Regjeringen foreslår å forlenge koronaordningene ut februar 2022 for arbeidsledige, permitterte og frilansere. Ordningene var allerede forlenget ut januar. Dette innebærer blant annet at retten til dagpenger forlenges for både ledige og permitterte uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen. Kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende blir også forlenget.

I tillegg blir enkelte tiltak gjeninnført, som redusert inntektskrav for å få dagpenger.

Hjemmelen som sikrer forskuddsutbetaling av dagpenger dersom det blir nødvendig, videreføres også.

– Dette har to formål: Sikre folk som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltakene, slik at de har en inntekt det går an å leve av – og sikre mer sosial rettferdighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Når det gjelder kollektiv- og togtrafikk har regjeringen allerede forlenget kompensasjonsordningene. I luftfarten, som har vært hardt rammet og nå får det enda tøffere, vil regjeringen komme med tiltak, f.eks ved at staten kjøper et minstetilbud der det i dag drives på kommersielle vilkår. Der staten i dag kjøper tilbud, såkalte FOT-ruter, vil reduserte inntekter bli kompensert.

Tiltakene kommer i tillegg til de mange tiltakene som ble varslet forrige uke.

Samlet oversikt over de økonomiske tiltakene regjeringen har foreslått siden 2. desember:

Næringsliv

 • Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen.
 • Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)
 • Gjeninnføre lånegarantiordningen.
 • Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.
 • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.
 • Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.
 • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.
 • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022.

Kultur, idrett og frivillighet

 • Forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren.
 • Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren, 8. desember 2021 – 31. mars 2022. (300 mill.)
 • Øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og øke dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. Øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. (600 mill.)

Arbeidstakere

 • Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2022 (ASD)
 • Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser (ASD)
 • Doble antall dager med omsorgspenger også i 2022 (ASD)
 • Åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid-19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.
 • Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.
 • Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder, når dette er mulig er mulig å gjennomføre for Nav og ut februar 2022.
 • Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 pst til minst 40 pst redusert arbeidstid ut februar 2022.

Kommunesektoren

 • Forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter (SD) til og med mars 2022.
 • Kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for samlede merutgifter og mindreinntekter som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak (KMD). Arbeidsgruppen som vurderer merutgifter og mindreinntekter videreføres for 1. halvår 2022.
 • Fylkeskommunene vil få kompensert netto merutgifter/mindreinntekter til kollektivtransport fram til og med mars 2022 dersom dette overskrider de midlene som er allerede er foreslått bevilget til formålet.

Forslagene forutsetter vedtak i Stortinget. Regjeringen vil legge frem en proposisjon for Stortinget i januar.

Publisert: 14.12.2021 08:24

Sist oppdatert: 14.12.2021 09:13

Mer om
Annonsørinnhold