Knut Flakk Jan Christian Vestre foto Nærings og fiskeridepartementet 11
FØRSTE MØTE: Like etter at Jan Christian Vestre (Ap) var blitt næringsminister i 2021 møtte han Knut Flakk på Devoldfabrikken i Langevåg (biletet). Der lanserte Flakk eit framlegg om å bytte bort dagens system formuesskatten med høgare skatt på dyre hytter, hus, biler og båter, utan å få gehør. Foto: Næring- og fiskeridepartementet
Nytt

Unnvikande Vestre

Om næringsminister Jan Christian Vestre skal hjelpe Arbeidarpartiet oppover på målingane, kan han for eksempel svare på spørsmål han får.

26.03.2023

ANALYSE

Vestre skal vere frontfigur i Arbeidarpartiet sin kampanje for å vinne attende veljarane som ligg mellom Høgre og Arbeidarpartiet og gjenskape truverdet i næringspolitikken, skriv VG.

Det betyr mellom anna bedriftbesøk landet over framover til 1. mai.

Arbeidarpartiet gjer det dårleg på meiningsmålingane og partiet sine eigne undersøkingar viser at tilliten til Arbeidarpartiet er fallande på nesten alle saksfelt.

Tidlegare i år tona Arbeidarpartiet ned slagordet "Nå er det vanlige folks tur". No er det "Skape og dele som gjeld".

Denne veka møtte Vestre Knut Flakk frå Flakk Gruppen og Roger Hofseth frå Hofseth International i NRK sitt tv-debattprogram Debatten.

Det var utflytting til Sveits på grunn av det norske skattenivået - spesielt formuesskatten - tema.

Utfordringa med den norske formuesskatten - som Ap/Sp-regjeringa har auka - er at få andre land har ein slik skatt. Norske eigarar må dermed betale ein skatt utanlandske eigarar (og staten) slepp.

Flakk og Hofseth er initiativtakarar til "Aksjon for norsk eierskap", som hadde stiftingsmøte i Ålesund denne veka, og skal arbeide for å vinne opinionen og politikarane for å få fjerna formuesskatt på såkalla arbeidande kapital. Å bli invitert til tv-debatt dagen etter stiftingsmøtet er ein god start Flakk og Hofseth.

Dei færraste som betalar formuesskatt har formuen som kontantar på kistebotnen. Som regel er formuen aksjar i bedrifter, som eig og driv næringsverksemd. Pengane til å betale formuesskatten må hentast ut frå bedriftene - som utløyser utbytteskatt. I Debatten brukte Flakk seg og sin familie som døme: Med 1,3 milliardar i likningsformue aukar summen av formue- og utbytteskatt frå 9,1 millionar i 2021 til 18,2 millionar kroner i 2023. Medrekna effekten av desse skattane hadde Flakk Gruppen eit lite underskot allereie i 2021, og skatteauken regjeringa kom med i fjor fekk Flakk Gruppen til å legge hotellutbyggingar på is.

Negative konsekvensar, og ikkje minst negative konsekvensar for norsk eigarskap, med andre ord.

"Mener dokke med hånda på hjertet at norskeide bedrifter skal belastes vesentlig mer skattmessig enn utenlandskeide og statseide?", spurte Flakk Vestre og dei to andre politikarane i Debatten, SV-leiar Kjersti Bergstø Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad.

Det er tydeleg at det er dette poenget Aksjonen for norsk eigarskap vil bruke for å nå sitt mål om å å fjerne formuesskatt på arbeidande kapital.

Dilemmaet som ulikebehandling av norske og utanlandske eigarar, som formuesskatten inneber ville Vestre ikkje svare på, sjølv om har fekk spørsmålet så direkte at det ikkje kunne misforståast. Spørsmålet frå Flakk og det Vestre sa etterpå i Debatten kom i slutten av sendinga. Du kan også lese utskrift av kva som blei sagt ved å klikke på Slik svarte Vestre i slutten av artikkelen.

Det kan godt hende Vestre tapte dragkampane innad i regjeringa då den bestemte seg for å blant anna auke i formuesskatten i fjor, og no har fått den utakknemlege jobben med å dempe misnøya og mistilliten det har skapt i næringslivet.

Men om strategien er overhøyre spørsmål og prøve å snakke seg bort frå problemstillinga tener det neppe neppe korkje partiet hans eller regjeringa han sit i.

Slik svarte Vestre

Her er dialogen i Debatten ( slutten av sendinga):

Knut Flakk: - Mener dokke med hånda på hjertet at norskeide bedrifter skal belastes vesentlig mer skattmessig enn utenlandskeide og statseide?

Jan Christian Vestre: -Nå har jo begge regjeringspartiene vært tydelig på at vi ikke planlegge noen nye store skatteendringer og vår budsjettpartner SV med ny flott nyvalgt leder, sier her at vi er villig til å diskutere innretning. Hun ber om å komme med forslag, og det er en åpen invitasjon også til næringslivet.. Hvis vi kan justere skattesystemet vårt på en måte som bidrar til fortsatt omfordeling, hindre at at 25.000 blir null-skatteytere...

Programleder Fredrik Solvang: Er det et mål for denne regjeringen å stanse skatteflukten til Sveits?

Vestre: - Ja vi vil jo at flest mulig skal være her. De siste 10 åra har omlag 140 flytta ut , dei hadde med seg omlag 27 milliarder (kroner, red. merk). Omlag 115 har kommet inn. De hadde med seg 30 milliarder hjem igjen.

Solvang: - Vil dere gjøre endringer for at de ikke skal forsette å flytte?

Vestre: - Vil vil gjerne at flest mulig blir i Norge og vi ønsker hjertelig velkommen ut de som har flyttet...

Flakk: -Da må du endre systemet..

Vestre: ... Det handler om mye mer enn skatt. Det handler også om de generelle rammebetingelsen i Norge. Og hvis det er ting vi kan gjøre vi med dette for å få det enda bedre så lytter selvfølgelig regjeringen til norske jobbskapere.

Jan Tore Sanner: Vestre. Svar på det spørsmålet du fikk, det var er det riktig at du skal forskjellsbehandle norske og utenlandske eiere? Syns du det er greit at norske eiere skal ha en betydelig høyere skatt enn utenlandske eiere i norske bedrifter.

Vestre: Nå er det altså andre land som har formuesskatt og realbeskatning som også da vil betale for norsk eierskap-. Og det som er viktig her er at jo totalskattetrykket og der viste jo eksperten at vi har lavere skatt på realformue i Noreg enn veldig andre land enn vi har omlag samme utbytteskatt som Danmark. Storbritannia og Frankrike.

Publisert: 26.03.2023 05:00

Sist oppdatert: 24.04.2023 22:54

Mer om