Jonas Gahr Støre på V Ard Langsten foto Ogne
14,9 PROSENT: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) held oppsummerande pressekonferanse i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Oslo tysdag. Før pressekonferansen kom Vårt Land med ei meiningsmåling som viste at 14,6 prosent av dei spurte ville stemme på Arbeidarpartiet. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

– Vi må ha kraft til å stå i det

Pressa Støre fortalde om år fullt av kriser.

20.12.2022

NPK-NTB-Snorre Schjønberg: Ein halv time etter at endå ei krisemåling vart publisert, samanfatta Jonas Gahr Støre 2022 som eit år med mange kriser. Regjeringa er på rett veg, seier han.

Støre starta pressekonferansen der han samanfatta 2022 med å understreke at det var eit år prega av éin dato:

– 2022 har eigentleg berre ein dato, det er 24 februar. Denne dagen har gripe inn i alle dei etterfølgjande dagane og har påverka nær sagt alle diskusjonar, val og prioritetar i regjeringa. Det har hatt direkte påverknad på livet til folk landet rundt. Vi snakkar om krigen i Ukraina, seier Støre.

Den dagen gjekk Russland til krig mot Ukraina og sidan har Europa vore i krisemodus.

– Brutalt hardast er Ukraina ramma, men ringverknadene er mange og blir stadig fleire, seier Støre og viser til skyhøge prisar på mat og energi, og dessutan millionar av flyktningar.

Fire punkt for betring

Han seier regjeringa er på rett veg i handteringa både av priskrisa, energispørsmåla og flyktningstraumen. Det er særleg prisveksten som blir prioritert.

– Det vi gjer no er å få ned prisveksten så raskt vi kan, unngå at renta blir for høg, bidra til at flest mogleg av dei over 100.000 som har komme i jobb etter pandemien, beheld han. Og sørgje for at dei som blir ramma hardast av prisveksten, blir tekne vare på. Dei fire punkta står for meg som ei dagleg oppgåve for oss å ta på alvor.

Ifølgje Støre har regjeringa fire hovudpunkt no:

* Halde arbeidsløysa låg

* Mindre forskjellar

* Trygt arbeidsliv

* Få fart i grønt skifte

Støre dønn ærleg om krisemålingane

Her heime er Støre også ramma av ei politisk krise: Veljarane forsvinn i hopetal frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Tysdag formiddag kom ei ny krisemåling. I Vårt Land blir Ap målt til ei oppslutning på 14,6 prosent, medan Sp forsvinn under sperregrensa.

Støre seier at det kjem av uvissa folk opplever i kvardagen sin. Målingane kjem ikkje med glede, men eg har tru på politikken regjeringa har utarbeidd, seier statsministeren.

– Trur du folk føler at du snakkar til dei på ein måte dei forstår?

– Eg håpar at dei gjer det og eg gjer så godt eg kan for å snakke tydeleg om kva regjeringa står for og kva eg står for. Eg reiser og møter og snakkar med folk og har i grunn aldri oppfatta at eg ikkje blir forstått, seier Støre til NTB.

– Men for å vere heilt dønn ærleg er eg meir oppteken av tal som treffer folk, enn elleve tal som treffer meg igjennom ein månad. Det er målingar av meiningar, eg tek dei på alvor, men det er altså ikkje val og vi skal gjennomføre ein politikk som vi trur på, seier Støre.

– Må ha kraft til å stå i det

Støre seier at dei mange krisene som rammar Noreg, ikkje er noko regjeringa kan løyse med enkle grep.

– Dette er ei løypemelding undervegs. Vi kjem ikkje til å ha resultat på dette gjennom den eine eller andre veka og månaden. Vi må ha kraft til å stå i det, seier Støre.

Statsministeren varsla at det vil bli brukt meir på straumstøtte i år og neste år enn det blir brukt på å gi barn og unge grunnskuleutdanning kvart år. For folk i ein vanleg bustad, vil straumstøtta neste år bli på 33.000 kroner, ifølgje Støre. Regjeringa har sett av 44,7 prosent til dette.

– Vi må forvente framleis høge straumprisar. Dei vil svinge med vêr og vind, men vere høgare enn vi var vane med før krigen, sa Støre.

Støre viste også til at regjeringa har teke skattegrep han omtalar som meir rettferdige. Det er nødvendig for å styrkje velferda i krisetider, seier Støre.

– Her ligg det ein politisk forskjell i tilnærminga frå denne regjeringa og den førre. Hovudlinja vår er å gi eit velferdsløft som gjeld alle. Vi set ikkje ei inntektsgrense på velferda, seier statsministeren.

Meir dystar no

Støre påpeika at han på same pressekonferanse i fjor åtvara mot ei dyster framtid for Europa.

– Eg ser meir alvorleg på situasjonen no, for på det tidspunktet var det framleis teoretisk uklart om det vart krig, seier Støre.

– Eg er meir nedslått no når vi ser dei enorme menneskelege lidingane. Det kjem til å vere med oss i generasjonar framover det som no skjer i og rundt Ukraina. Det som skjer med ein uavklart situasjon om kva slags Russland vi skal ta omsyn til.

Publisert: 20.12.2022 14:47

Sist oppdatert: 20.12.2022 14:52