Norsk Sjømat foto ogne
TODELT REGELVERK: I dag har heile fiskeindustrien særreglar som gjer det rimlegare å permittere. Eit fleirtal i ei arbeidsgruppe meiner det bør vurderast om berre industrien som foredlar villfisk skal ha slike særreglar. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Vil stramme inn permitteringsreglar

Arbeidsgruppe-fleirtal vil vurdere å stramme inn permitteringsreglane for fiskeindustrien som foredlar oppdrettsfisk.

03.07.2023

NPK-NTB-Tor Martin Kvernhaugen: Ei arbeidsgruppe presenterte fredag rapporten sin om permisjonsreglar i fiskenæringa. Blant forslaga er å skilje fiskeindustrien etter råstoff.

– Det er interessant at arbeidsgruppa meiner at det er mogleg å skilje mellom den delen av industrien som hentar råstoff frå oppdrett og den delen som driv basert på villfanga fisk, seier arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i ei pressemelding.

Har særreglar for permitteringar
Fiskeindustrien har særreglar for bruk av permitteringar. Den viktigaste er at bedriftene i næringa ikkje har lønnsplikt ved permittering. Det betyr at dei kan permittere tilsette utan å måtte betale lønn i ein periode på 15 dagar.

Ei hovudgrunngiving for særreglane er at fiskeindustrien har hatt hyppige og kortvarige svingingar, noko som hovudsakleg kjem variasjonar av i tilgang på råstoff.

Foreslår å skilje fiskeindustrien i to
Bakgrunnen for gjennomgangen av permisjonsreglane er at fiskeindustrien har endra seg mykje over tid, mellom anna ved at tilgangen på fisk i aukande grad har komme frå oppdrett. Det har gjort tilgangen på råstoff i næringa meir føreseieleg.

Fleirtalet i arbeidsgruppa finn at grunngivingane for særreglane er langt svakare for den delen av fiskeindustrien som omhandlar oppdrettsfisk enn for resten av industrien. Bransje- og arbeidsgivarorganisasjonane Sjømat Norge og Sjømatbedriftene utgjer mindretalet.

Fleirtalet i arbeidsgruppa foreslår at det bør vurderast å skilje fiskeindustrien i to etter råstoff. Det inneber at den delen av næringa som brukar villfisk som råstoff held fram med særreglar, medan den delen som bruker oppdrettsfisk ikkje har særreglar, skriv departementet.

Publisert: 03.07.2023 08:07

Sist oppdatert: 03.07.2023 08:07