Justerer opp vekstutsiktene
GOD: Lønnsomheten hos oppdretterne er fortsatt god, men fallende, og konstnadskontroll er oppdrettsnæringens viktigste utfordring, mener artikkelforfatteren. 
Synspunkt

Justerer opp vekstutsiktene

I bransjeindikatoren per fjerde kvartal oppjusterer SMN vekstutsiktene både globalt og for norsk økonomi. Høye boligpriser og svak varehandel bekymrer, mens industrien fortsetter gjeninnhentingen, skriver senioranalytiker Snorre Hammerø Moen i Sparebank 1 SMN.

De makroøkonomiske utsiktene har bedret seg siden forrige kvartal, både globalt og for norsk økonomi. IMF har oppjustert sitt anslag for global vekst til 3,6 prosent for 2017 og 3,7 prosent for 2018 grunnet bedre utsikter både i USA, EU og i fremvoksende økonomier. Spesielt veksten i Europa overrasker positivt.
Oljeprisen har steget til over 65 dollar fatet, løftet av økt vekst og forlengelse av OPEC-kutt. Oljeinvesteringene øker igjen og veksten i norsk økonomi tar seg opp. Det anslås en vekst i norsk økonomi på 2,0 prosent i 2017 og 2,5-2,6 prosent i 2018/19.
Norske kroner svekket seg med seks prosent forrige kvartal både mot EUR, USD og den importveide indeksen. Svekkelsen skjer på tross av økt oljepris og bedre vekstutsikter for norsk økonomi. Mulige forklaringer er enda sterkere vekstutsikter i Europa og USA, redusert oljeavhengighet for norsk økonomi samt risiko for et større boligprisfall som igjen øker sannsynligheten for fortsatt svært lave renter.

Nedgang i boligpriser og svakt konsum

Boligprisene falt med 2,1 prosent i 2017 og det forventes fortsatt svak utvikling. Vi ser fortsatt høy aktivitet i bygg og anlegg, men fall i nyboligsalget indikerer at boligbyggingen vil avta mer enn den har gjort hittil. Ordrereservene er fortsatt på rekordhøyt nivå, og spesielt anleggsektoren har høye og økende ordrer. Innenfor næringseiendom har kontorledighet og -leiepriser holdt seg stabile de siste året, men er fortsatt på et høyt nivå i flere av landets største byer. I Trondheim og Ålesund forventes det at ledigheten vil øke noe fremover som følge av høy nybygging.
Konsumveksten i siste kvartal var svak, men økning i lønnsveksten for industrien og kraft veier positivt. Også liten omsetningsvekst i varehandelen, men fortsatt lavt antall konkurser sett i ett 5 års perspektiv, til tross for en økning forrige kvartal og sterk utvikling i netthandel. Bedring i inflasjonsjustert og virkedagsjustert indeks (volum) kan indikere et bunnivå. Men konsumet fremover vil påvirkes av utviklingen i boligprisene og potensielt tvunget sparing. Omsetningsveksten for detalj og butikkhandel unntatt motorvogner og salg på bensinstasjoner forventes å komme inn på rundt to prosent for 2017, godt under femårssnittet på 3,8 prosent.

Omstilling i offshore og maritim industri

Det ligger fortsatt ca. 140 offshorefartøy i opplag for norske selskap, uendret fra forrige kvartal, men dette forventes å øke gjennom vintersesongen. Fortsatt utfordrende også for verft og maritim industri med lav levering og kontraheringsaktivitet. Men høy grad av omstilling særlig mot cruise og fiskeri veier positivt. Det er fortsatt behov for omstilling og presset på lønnsomheten forventes dermed å vedvare.

Aktiviteten innen marin sektor er bra.

Vi har sett et betydelig fall i lakseprisen gjennom høsten, men fra et veldig høyt nivå. Prisnedgangen vurderes å være volumdrevet som følge av økt produksjon. Prisene er nå rundt 50 kr/kg og snittpris i 2017 nær fem prosent under fjoråret. Lønnsomhet hos oppdretterne er god, men forventes redusert fremover som følge av lavere priser. Kostnadskontroll er næringens viktigste utfordring.
Ressurssituasjonen er god innenfor både hvitfisk (torsk, hyse og sei) og pelagisk (makrell, kolmule og sild). Prisene på hvitfisk er fortsatt sterke og for torsk forventes ytterligere oppgang. Prisene på pelagisk fisk er redusert fra 2016, men forventes å stige noe igjen i 2018. God lønnsomhet for fiskefartøy. Marginene for fiskeindustrien er fortsatt svak, selv om høsten i fjor viste bedring både for klippfisk og for pelagisk industri. Stabile utsikter for fiskefartøy, men svakere for fiskeindustri.

Publisert: 10.01.2018 17:03

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:41