Kvar er fiskarane under Ocean Talent Camp
SKJULT PÅ HAVET: Det skader ikkje om fiskerinæringa legg meir arbeid i å vise seg fram <i>saman</i> med resten av næringslivet på Nordvestlandet.
Analyser

Kvar er fiskarane under Ocean Talent Camp?

Eitt fiskebåtreiarlag. Er det nok å stille med når du får sjansen til å nå elevar frå heile Sunnmøre og Romsdal i løpet av fem timars innsats?

02.10.2016
ANALYSEOcean Talent Camp er eit arrangement der offshorereiarlag har vore tungt representert, og saman med verft, utstyrsindustri og skipsdesignselskap, gitt arrangementet - i alle fall i Ålesund - eit sterkt preg av olje.I år var det berre to offshore-reiarlag som stilde opp med stand då elevane frå vidaregåande skular kom til Ocean Talent Camp i Ålesund onsdag i denne veka. Og verft-, utstyrsindustri og skipsdesignarane har forlengst snudd seg mot nye marknadar.Ocean Talent Camp under Campus-uka 2016 er det fjerde arrangementet i rekka på Nordvestlandet. Ideen blei første gang prøvd under Nor-Shipping i Oslo i 2013, og responsen var så god at arrangementet seinare er spreidd ut over heile landet. Ideen er å samle bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjonar og presentere utdannings- og yrkesval innan alt som har med havet å gjere, frå oppdrett og fiskeri til verft og reiarlag.Oljelukta er definitivt ikkje like sterkt på Ocean Talent Camp no som i starten, og slik tidene er er det rettare å rose dei reiarlaga som kom, enn å kritiserer dei som ikkje kom. Men det er grunn til å spørje kva fiskebåtreiarane tenkjer på, for fiskelukta var ikkje akkurat påtrengande heller, sjølv om det i den bransjen går så det grin. Eitt fiskebåtreiarlag (Nordic Wildfish) sto på stand på Ocean Talent Camp. Der var og oppdrettselskapet Marine Harvest og brønnbåtreiarlaget Sølvtrans, i tillegg til at bransjeklynga Legasea profilerte seg.Det første som møtte elevane var ei kort orientering i gymhallen før dei blei sendt ut på vandring i laboratorium- og standområdet. Orienteringa omfatta mellom anna ein liten spørjekonkurransen, og det gjekk eit sus gjennom forsamlinga då svaret på eit spørsmål om inntektsnivået på ein fiskebåt blei avslørt.Det handlar litt om å smi mens jernet er varmt. No er fiskerinæringa attraktiv og kan tilby jobbar, medan det er verre med olje. Kvifor ikkje gi full gass for å få dei som i utgangspunktet tenkjer på sjø og olje til å tenkje på sjø og fisk? Fiskebåtreiarane har sitt eige arrangement, og . Men det eine utelukkar ikkje det andre, og å vise seg fram på Ocean Talent Camp handlar og om å profilere seg som ein del av eit større felleskap - og ikkje minst vise at ein er ein viktig del av felleskapet. Der kjem størrelse inn i biletet. Då hjelp det å vere fleire.Det er mange overlappande funksjonar på ein fiskebåt og ein offshorebåt, eller på ein brønnbåt. Å starte på ei utdanning med den eine vegen i bakhovudet kan like godt ende på den andre vegen. Å vise elevar i vidaregåande skular som lurer på utdannings- og karriereval den fulle breidda i kva moglege jobbar det er å finne burde alle tene på. Offshoreflåten lokka til seg folk i fiskeflåten i fleire år. No er det omvendt, og det like mykje fordi fiske går godt som fordi olje går dårleg. Men begge grupper har nytte av å bidra til rekruttering. Om ikkje fiskarane bidrar no, blir det garantert tøffare konkurranse om arbeidskrafta om aktiviteten offshore tek seg opp att, fordi færre vel å ta sjansen på ei maritim utdanning.Ocean Talent Camp har neppe funne si form. Kanskje kunne det bli større, og rette seg også mot ungdomsskuleelevar slik det gjorde for to år sidan. Kanskje er plassen på NTNU Ålesund og Fagskolen så snau at det blir for trangt. Det er i så fall problem som kan løysast. Men viktigare er at alle næringane med tilknytning til havet stiller opp og viser fram i full breidde kva slags jobbar som er å finne. Jobbtilbodet er svært viktig for kvar folk vel å bu. Ocean Talent Camp skal vise for elevane kva jobbar som finst knytt til havet. For Nordvestlandet handlar det og om å sikre at unge blir i fylket, eller kjem heim etter endt utdanning. Det er i alle fall dumt om unge droppar Nordvestlandet fordi dei ikkje veit kva spennande jobbar som er å finne.

Publisert: 02.10.2016 06:00

Sist oppdatert: 10.02.2021 21:59