Kort fortalt

Bankopptur i 2022

Auka renteinntekter er årsaka.

13.02.2023

NPK-NTB: Norske bankar hadde renteinntekter på 103,3 milliardar kroner i fjor, 19,2 milliardar høgare enn året før. Høge renteinntekter var ei hovudårsak til auken.

Det viser ny tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Då styringsrenta vart senka ved starta av pandemien i 2020, gjekk dei netto renteinntektene til bankane noko ned. Hausten 2021 byrja Noregs Bank å heve styringsrenta, og vi ser no at dei netto renteinntektene til bankane har auka ved utgangen av 2022, seier førstekonsulent Victoria Pålsson i SSB.

Samtidig halverte bankane utlånstapa i fjor. Det samla kredittapet på utlån var 1,9 milliardar kroner, noko som er 2,2 milliardar kroner lågare enn året før.

I fjor hadde bankane verdifall og tap på obligasjonar tilsvarande 12,1 milliardar kroner, noko som er 6,5 milliardar meir enn året før. Samtidig genererte verdiauke og gevinst på finansielle instrument til saman 2,5 milliardar kroner, ein nedgang på 6,1 milliardar kroner frå året før.

Publisert: 13.02.2023 12:03

Sist oppdatert: 13.02.2023 16:36

Mer om