Kort fortalt

Lovar ekstraordinære banklån

Noregs Bank tilbyr ekstraordinære lån til bankane.

03.10.2022

For å gi auka føreseielegheit om likviditeten i banksystemet og å dempe svingingane i pengemarknaden, vil Noregs Bank tilby ekstraordinære lån til bankane.

Låna som blir tilbodne, er såkalla F-lån. Dette er eit instrument som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. Det vil seie auke basispengemengda.

I ei pressemelding grunngir Noregs Bank dette med at den strukturelle likviditeten i banksystemet dei kommande vekene, vil vere svært låg som følgje av store skatteinnbetalingar til staten.

– Uvisse om storleiken på skatteinnbetalingane og nivået på likviditeten i banksystemet, har gitt store svingingar i korte pengemarknadsrenter, skriv dei.

F-låna som bankane blir tilbodne, har fast rente og løpetid på éin dag. Tilbodet blir vidareført dersom situasjonen tilseier det.

(©NPK)

Publisert: 03.10.2022 15:02

Sist oppdatert: 03.10.2022 15:03

Mer om