Kort fortalt

Vil spare vatn ved lave magasin

Regjeringa vil også ha meir fornybar energi.

12.10.2022

Basert på ei ny utgreiing konkluderer regjeringa med at det må sparast meir vatn når magasinfyllinga er låg. Dei meiner også det trengst meir fornybar energi.

I førre veke la ein kommisjon utnemnt av regjeringa fram ein rapport om straumsjokket i 2021 og 2022, som E24 omtaler tysdag.

Kommisjonen har bestilt ei rekkje utgreiingar om kraftsituasjonen og nedtrappinga i kraftbransjen av magasina hausten 2021. Dei har også vurdert nokre av forslaga som har vorte sett fram i straumdebatten.

Mellom anna har regjeringa fått greidd ut makspris, og basert på utgreiinga konkluderer dei med at tiltaket kan få uheldige konsekvensar.

«Analysane av verknadene av å innføre ein makspris i engrosmarknaden viser at tiltaket vil auke faren for anstrengde kraftsituasjonar, ved at aktørane ikkje får signal om dei underliggjande fysiske forholda», skriv regjeringa.

Regjeringas konsulentar har også greidd ut om eksportrestriksjonar kan vere eit aktuelt tiltak, og ifølgje regjeringa er det uvisst om dette vil ha nokre positive effektar.

Regjeringa meiner det viktigaste tiltaket for å styrkje forsyningstryggleiken er å sikre at kraftnettet har tilstrekkeleg kraftreservar.

Derfor jobbar dei med ein mekanisme som skal spare meir vatn i magasina når fyllinga er låg, og mellombels avgrense eksporten i dei tilfella. Denne skal etter planen bli ferdig i haust.

Dei vil også byggje ut meir fornybar energi og rusa opp kraftnettet.

Publisert: 12.10.2022 01:13

Sist oppdatert: 12.10.2022 01:14

Mer om