NTB 5 O Is GJRUSN4 1
RENTEHOPP: Det er meir sannsynleg at sentralbanksjef Ida Wolden Bache kunngjer ein renteauke på 0,5 prosentpoeng torsdag, meiner økonomar. Foto: Frederik Ringnes / NTB / NPK
Nytt

Økonomar spår dobbel renteauke

Melding om auka aktivitet i næringslivet er årsaka.

15.06.2023

NPK-NTB-Steinar Schjetne: Økonomar trur Noregs Bank kjem til å setje opp renta med 0,5 prosentpoeng etter meldingar om høgare lønnsvekst og lysare utsikter for næringslivet.

– Under tvil trur vi no at Noregs Bank aukar renta med 50 basispunkt neste veke, skriv Nordea Markets til pressa etter å ha lese tilbakemeldingane frå bedriftene i det regionale nettverket frå sentralbanken.

Også DNB Markets heller i retning av at vi står overfor ein dobbel renteauke – det vil seie på 0,5 prosentpoeng – når sentralbanksjef Ida Wolden Bache kunngjer renteavgjerda torsdag til veka. Rentekomiteen møtest onsdag. Det er relativt utbreidd forventning om at styringsrenta skal ytterlegare opp, men diskusjonen går stadig høgare om han skal opp med ei kvarting eller om det kjem ein dobbel.

Aktiviteten i næringslivet kjem til å ta seg opp i andre kvartal og skal skyte ytterlegare fart over sommaren. Og lønnsforventningane stig til nye høgder. Bedriftene i Noregs Banks regionale nettverk oppgir no at dei ventar at lønnsveksten skal ende på 5,4 prosent i år og 4,4 prosent neste år.

Det er vesentleg høgare enn anslaget i førre rapport frå februar og kjem til å bidra til framleis prispress, ifølgje økonomane.

– Rapporten viser forventningar om høgare lønnsvekst i år og neste år. Nokre sektorar slit, men hovudinntrykket er at norsk økonomi er relativt robust. Vi meiner dagens rapport er svakt i favør av ein auke på 50 basispunkt neste veke, skriv seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets.

Vekst over sommaren
– Bedriftene ventar samla sett noko aktivitetsvekst i andre kvartal. Veksten kjem av i stor grad kraftig oppgang hos oljeleverandørane, men også moderat vekst i tenesteyting. I tillegg aukar aktiviteten noko blant industribedriftene, skriv Noregs Bank i ei pressemelding.

– Bedriftene trur veksten vil auke litt i tredje kvartal, skriv sentralbanken.

Svara kjem fram i den kvartalsvise undersøkinga Noregs Bank gjer blant over 400 bedrifter og organisasjonar som er med i det regionale nettverket frå sentralbanken. Undersøkinga tek for seg den økonomiske utviklinga og utsiktene framover. Den er blant fleire viktige kunnskapsmoment som blir lagde til grunn for renteavgjerda.

– Den svake kronekursen bidreg til meir turisme og betre konkurransekraft for norske bedrifter. På same tid fører kronesvekkinga til auka kostnader og høgare prisar i den norske marknaden, skriv banken i samandraget.

I dei fleste næringane er utviklinga betre enn bedriftene venta førre runde, men det er framleis stor variasjon mellom næringane, understrekar Noregs Bank: Fallet i bygg og anlegg aukar, og salsvolumet i varehandelen blir redusert.

Rentetopp over 4 prosent
DNB-økonomane peikar på at arbeidsløysa er låg, medan sysseletinga er høg og framleis aukande. Derfor er det få teikn til svekking i økonomien, anna enn at kapasitetsutnyttinga er venta å gå noko ned frå eit svært høgt nivå til der ho låg før pandemien.

Alt i alt viser rapporten at aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi vil halde seg oppe, og at prisveksten kjem til å halde fram med å vere høg også framover, konkluderer Nordea-økonomane.

Dei ventar at Noregs Bank oppjusterer rentebanen og signaliserer ein rentetopp som ligg over 4 prosent. Det betyr at bustadlånsrenta kan stige til oppunder 5,5 prosent.

– Det er mange faktorar som peikar mot ein høgare rentebane: markant høgare inflasjon, ein kronekurs som har svekt seg rundt 3,5 prosent, høgare renter utanlands og høgare lønnsvekst enn Noregs Bank har lagt til grunn. Alt dette peikar mot vedvarande høgare prisvekst i Noreg, skriv Dane Cekov og Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Den amerikanske sentralbanken valde onsdag ikkje å heve styringsrenta – for første gong på over eit år – for å sjå an situasjonen litt og vurdere korleis nye økonomiske oppdateringar påverkar pengepolitikken.

Samtidig varsla Fed to nye renteaukar i år og ein rentetopp på mellom 5,5 og 5,75 prosent.

Publisert: 15.06.2023 16:41

Sist oppdatert: 15.06.2023 16:41