Håvard Wiker Jo Stian Tverberg foto Ogne
OMSTRIDD: Bustyrar Håvard Wiker (t.v) og konsernsjef Jo Stian Tverberg i Aurstad-konsernet etter konkursen i K.A. Aurstad i 20218. No, fire år etter konkursen, kan det vere sett punktum for erstatningsaka mellom Aurstad-selskapet Aurstad Maskinutleige og konsernet sin dåverande juridiske rådgivar. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Aurstad-siger i erstatningssak

Advokatfirma dømt til å betale 8,6 millionar kroner etter dårlege råd.

13.01.2023

For andre gang har Borgarting lagmannsrett behandla erstatningskravet frå entreprenørselskapet Aurstad Maskinutleige mot advokatfirmaet DLA Piper etter rådgivinga før konkursen i K.A. Aurstad i 2018. Aurstad Maskinutleige og K.A. Aurstad var søsterselskap.

DLA Piper og advokatselskapet sitt forsikringsselskap, Zurich Insurance, er dømt til å betale Aurstad Maskinutleige 8,6 millionar kroner pluss renter. DLA Piper må også dekke Aurstad Maskinutleige sine sakskostnadar på 1,5 millionar kroner.

Det er fjerde gangen erstatningssaka er oppe i retten. Aurstad Maskinutleige vann i tingretten i 2020, men tapte ankesaka i lagmannsretten. Aurstad Maskinutleige anka til Høgsterett som avgjorde at lagmannsretten måtte handsame erstatningskravet på nytt.

Det har retten no gjort, og denne gangen er dommen i Aurstad Maskinutleige sin favør.

Omstridd maskinsal
Maskinparken til entreprenørselskapet K.A. Aurstad vart seld til søsterselskapet Aurstad Maskinutleige i oktober 2018, før konkursen i K.A. Aurstad i desember 2018.

Det er råda Aurstad Maskinutleige fekk frå DLA Piper før konkursen som er årsaka til erstatningkravet.

Prisen for maskinparken var 20 millionar kroner.

Bustyrar Håvard Wiker i buet til K. A. Aurstad ville ikkje godkjenne salet, og meinte Aurstad Maskinutleige ikkje hadde oppnådd rettsvern for maskiner og utstyr som var kjøpt.

Dermed tok han beslag i utstyr og maskiner, eit beslag som påførte Aurstad Maskinutleige tap.

Det tapet meiner Aurstad Maskinutleige DLA Piper må erstatte, på grunn av manglande råd om at kjøpet av utstyr og maskiner kunne mangle rettsvern.

"Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten det mest sannsynlig at transaksjonen – salget av maskinene til Aurstad Maskinutleige med avtale om tilbakeleie – ikke hadde blitt gjennomført dersom DLA hadde gitt korrekt informasjon om den usikkerhet som knyttet seg til rettsvernsspørsmålet. I et slikt tilfelle ville ikke Aurstad Maskinutleige blitt påført noe tap.", heiter det i dommen.

Ville berge selskapet
Bustyrar Wiker meinte prisen ved salet av maskinparken frå eitt Aurstad-selskap til eit anna før konkursen i K.A. Aurstad var så låg at han melde transaksjonen til Økokrim.

Det enda mot tiltale og dom mot Cato Aurstad, største eigar i Aurstad-konsernet

I følgje dommen i erstatningssaka argumenterte DLA Piper i retten med at dommen mot Cato Aurstad gjer at erstatningsansvaret for DLA Piper må falle bort eller blir redusert.

Det er retten ikkje samd i:

Som lagmannsretten har pekt på i vurderingen av årsakssammenheng og om kravet har erstatningsrettslig vern, er det ingen årsakssammenheng mellom Aurstads underprising av maskinene og DLAs uaktsomme rådgivning knyttet til rettsvernsspørsmålet. I en slik situasjon vil det etter lagmannsrettens syn heller ikke være rimelig å lempe DLAs erstatningsansvar helt eller delvis.

Lagmannsretten trur ikkje det omstridde maskin- og utstyrssalet hadde blitt noko av, om DLA Piper hadde gitt andre råd:

"Samtidig etterlater bevisførselen et samlet inntrykk av at Cato Aurstads formål med omstruktureringen, herunder gjennomføringen av transaksjonen, var å redde Aurstadkonsernet fra konkurs. Salget av maskinene til underpris for å sikre konsernet likvide midler kan naturlig ses i et slikt perspektiv. Å gjennomføre transaksjonen uten rettsvern medførte en betydelig økonomisk risiko for Aurstad-konsernet, og for Cato Aurstad personlig. Risikoen materialiserte seg også raskt gjennom konkursen senhøstes 2018 og boets påfølgende kreditorekstinksjon. Lagmannsretten finner det derfor lite sannsynlig at ledelsen i Aurstad-konsernet ville ha gjennomført transaksjonen dersom DLA hadde gitt forsvarlig informasjon om risikoen som knyttet seg til rettsvernsspørsmålet", heiter det i dommen.

Publisert: 13.01.2023 14:32

Sist oppdatert: 13.01.2023 16:21

Mer om