NTB Ge K Pm Wt7 V k 1
Økonomane ventar ei prisstigning på varer og tenester på 3,9 prosent om tolv månader, ned 0,7 prosentpoeng frå førre kvartal, viser Noregs Banks forventningsundersøking. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Nytt

Fleire hushald trur renta skal ned igjen

Seks av ti hushald trur at lånerenta skal halde fram med å stige det neste året, viser ei måling frå Noregs Bank. Men fleire enn før trur ho skal ned.

16.11.2023

NPK-NTB: Blant vanlege forbrukarar er trua på at renta framleis skal opp dominerande i Noregs Banks forventningsundersøking for fjerde kvartal.

I alt 61,6 prosent av dei spurde svarer at dei trur rentenivået både på utlåns- og innskot skal opp dei neste tolv månadene. Dette er likevel ein nedgang på heile 17,8 prosentpoeng frå førre måling.

Éin av fire trur rentenivået vil halde seg uendra det neste året, medan 8,9 prosent av dei spurde trur renta vil bli sett ned. Det siste er ein oppgang på 5 prosentpoeng sidan førre kvartal.

Økonomar: Prisane opp 3,9 prosent
Undersøkinga frå Noregs Bank kjem kvart kvartal og måler forventningane økonomiekspertar, partane i arbeidslivet, hushalda og næringslivsleiarar har mellom anna til prisstigning, lønnsvekst, sysselsetjing og lønnsemd.

Økonomane ventar ei prisstigning på varer og tenester på 3,9 prosent om tolv månader, ned 0,7 prosentpoeng frå førre kvartal.

Forventningane frå økonomane er dermed også ein nedgang frå den faktiske prisveksten. I oktober steig prisane med 0,7 prosentpoeng til 4,0 prosent etter fire månader på rad med fallande prisvekst, viste tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hushalda trur på lågare prisstigning
Partane i arbeidslivet ventar ei prisstigning på 4,3 prosent, ned 0,6 prosentpoeng frå førre kvartal. Næringslivsleiarane ventar ei prisstigning på varer og tenester om tolv månader på 4,7 prosent, ned 1,1 prosentpoeng frå førre kvartal.

Tre av fire hushald trur prisen vil stige det neste året, og i snitt oppgir dei spurde at dei ventar ei prisstigning på 3,3 prosent dei neste tolv månadene, ned 1,0 prosentpoeng frå førre kvartal.

Lønnsemd som før eller verre
Undersøkinga spør også om forventningane til reallønsvekst, årslønsvekst og lønsemd for norske bedrifter. Økonomane trur på ein vekst i reallønna på 0,2 prosent, opp frå 0,1 prosent frå førre kvartal. Partane i arbeidslivet ventar likevel ein reallønsvekst på 0,6 prosent, noko som er opp 0,5 prosentpoeng frå førre undersøking i august.

Når det gjeld lønsemda i bedriftene, svarer 74 prosent av næringslivsleiarane i landet at dei ventar tilsvarande lønsemd som i dag eller dårlegare for dei neste tolv månadene. Dette er litt færre enn ved førre undersøking.

Litt fleire næringslivsleiarar enn sist trur på betre tider framover. I alt svarar 23,5 prosent av dei spurde at dei trur det får betre lønsemd dei neste tolv månadene. Det er oppgang på 2,7 prosent sidan august.

Publisert: 16.11.2023 12:33

Sist oppdatert: 16.11.2023 12:33