NTB yqs GCRVFR 0 1
Høgres Nikolai Astrup (H) meiner havvindforliket vil kome til å koste skattebetalarane dyrt. Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NPK
Nytt

Fryktar rådyr havvind-satsing

Opposisjonen meiner havvindforlik vil koste skattebetalarane dyrt.

02.06.2023

NPK-NTB-Marie De Rosa: Høgre, Venstre, Frp og Raudt er sterkt kritiske til semja mellom regjeringspartia, SV, MDG og KrF om Sørlige Nordsjø II. Idiotisk pengebruk, meiner Venstre.

– Dette blir dyrt for skattebetalarane, seier Astrup etter pressekonferansen der regjeringspartia, SV, MDG og KrF la fram havvindforliket.

Dei fem partia vart torsdag kveld samde om at det skal brukast inntil 23 milliardar kroner på havvindsatsinga på Sørlige Nordsjø II, der det skal byggjast ut 1.500 megawatt.

Regjeringa foreslo opphavleg å setje taket til 15 milliardar kroner, men dette vart seinare auka til 23 milliardar. Semja inneber også at det berre skal byggjast kraftkablar til det norske fastlandet, og at det blir teke inn grundige miljø- og faunakartleggingar i utgreiinga.

Kritiske til pengebruken
– Det står att å sjå om 23 milliardar kroner i subsidiar er nok til å få prosjektet i gang, seier Astrup.

Han meiner motstanden til regjeringa mot hybridkablar gjer at prosjektet kjem seinare i gang, gir mindre kraft og ei mykje høgare rekning.

– Dette er ein dårleg start på havvindsatsinga, konkluderer han.

Venstres Ola Elvestuen går endå lenger:

– Det er heilt idiotisk å bruke 23 milliardar på havvind når ein kan gjere det billigare, slår han fast.

– Fleirtalet vil risikere å bruke 23 milliardar kroner berre fordi dei ikkje vil ha ein kraftkabel til Europa. Dette er eit heilt unødvendig dyrt prosjekt i staden for å gjere det einaste rasjonelle, som er å utvikle Sørlige Nordsjø II med hybridkablar også mot Europa, seier han.

Meiner saka er dårleg handtert
Frp kallar forliket uheldig.

– Dette vil gi skattebetalarane både auka utgifter til prosjektet og til høgare straumprisar, seier energipolitisk talsperson Terje Halleland.

Han meiner saka har vore frykteleg dårleg handtert av regjeringa og kan skade heile havvindsatsinga i Noreg framover.

Også Raudt, som tidlegare har foreslått å avlyse utlysinga av Sørlige Nordsjø II, er kritisk til havvindforliket.

– Partia som har vorte samde gamblar med fellesskapsmidlane. Subsidietaket er allereie heva frå 15 milliardar til 23 milliardar. Raudt fryktar at det i realiteten kan bli endå høgare, seier energipolitisk talsperson Sofie Marhaug.

Bekymra for fugl og fisk
Ho er også bekymra for dei langsiktige konsekvensane havvind vil ha for naturen.

– Det er gjort eit altfor dårleg arbeid med å kartleggje dei langsiktige konsekvensane både for fugl og fisk og det marine livet elles.

Offshore Norge er på si side fornøgd med semja om Sørlige Nordsjø II, men etterlyser eit breiare forlik.

– Vi forstår bekymringa for kostnadsaukar. Dette er noko industrien har eit stort fokus på sjølv, seier administrerande direktør Hildegunn T. Blindheim.

– Å starte ein ny prosess med andre løysingar for Sørlige Nordsjø II no vil forseinke prosessen. Det er viktig at vi held oppe framdrift for å sikre meir kraft og aktivitet i leverandørindustrien, seier ho.

Etterlyser breiare forlik
Også Fornybar Norge beklagar at fleirtalet på Stortinget ikkje var breiare.

– Partia på Stortinget bør etter denne runden setje seg ned og blir samde om eit opplegg som aktørane kan leggje til grunn at vil stå seg over tid, seier leiar Åslaug Haga.

Ho rosar regjeringspartia, SV, MDG og KrF for semja.

– Opplegget har vorte mykje betre, og meir i tråd med rammevilkåra liknande havvindprosjekt i andre land har, seier Haga, som meiner det ville fått dramatiske konsekvensar for Noreg dersom havvindsatsinga hadde stoppa opp no.

Publisert: 02.06.2023 13:19

Sist oppdatert: 02.06.2023 13:19