NTB 8 Dy KCV S2 Qk 1
TIL BOTNS: Olje- og energiminister, Terje Lien Aasland (Ap) og regjeringa opnar for gruvedrift på havbotnen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Nytt

Regjeringa opnar for gruvedrift på havbotnen

281.200 kvadratkilometer i Grønlandshavet og Barentshavet blir opna for gruvedrift på havbotnen.,

20.06.2023

NPK-NTB-Marie De Rosa: Statsråd Terje Aasland stadfestar at regjeringa vil opne eit område på norsk kontinentalsokkel for mineralverksemd. Opposisjonen og miljørørsla reagerer.

– Når vi legg fram ei stortingsmelding om opning av utvinning av havbotnmineral, er det for å sjå og avdekkje om utvinning kan skje lønnsamt, berekraftig og forsvarleg, seier olje- og energiminister Aasland til Dagens Næringsliv.

Det er eit område i Grønlandshavet og Barentshavet på 281.200 kvadratkilometer som blir opna. Området ligg utanfor Nordland og opp mot Finnmark.

Regjeringas plan er å skilje ut mindre område innanfor det opna området som skal lysast ut for leiting frå kommersielle selskap, skriv DN.

Stortingsmeldinga blir lagd fram tysdag formiddag

SV vil frede havet for gruvedrift
Forslaget om å lage ei konsekvensutgreiing om mineralverksemd på sokkelen har vore ute på høyring. I januar gjekk høyringsfristen ut. Ei rekkje fagmiljø innan klima var svært kritiske, og ei samla miljørørsle bad regjeringa om å snu.

Regjeringas budsjettpartnar SV vil frede havet for gruvedrift.

Dette forslaget er ein katastrofe, seier SVs Lars Haltbrekken til NTB etter at avgjerda vart kjend.

– Både miljø og mineralstyresmakter har vore sterkt kritisk til opninga. Regjeringa viser med dette at dei ikkje har forstått problema knytt til natur og klimakrisa.

Han seier SV vil foreslå at det ikkje blir opna for gruveverksemd no, og at ein i staden bruker ressursar på å greie ut konsekvensane for miljøet.

Frp gir derimot forslaget tommel opp.

– Vi gir grønt lys til regjeringa og håpar dei kjem direkte til oss for fleirtal når vi veit SV ikkje har dei same ambisjonane for gruvedrift på havbotnen, seier miljøpolitisk talsperson Terje Halleland.

Venstre: – Eit overgrep
Aasland forsvarer avgjerda til regjeringa.

– Det grøne skiftet treng mineral. Alle som rår over mineral, har eit ansvar for å sjå om vi kan klare å vinne ut dette baserte på kunnskap, omsyn til miljø og berekraft, seier han til DN.

Det er berre tull, slår miljøpolitisk talsperson for Venstre Ola Elvestuen fast. Han meiner regjeringa set Noreg på kartet som eit av dei mest miljøfiendtlege landa i verda.

– Regjeringas opning for havbotnmineral er eit overgrep mot miljøet og gjer Noreg til skamme internasjonalt. At vi treng desse minerala for den grøne omstillinga, er tull, seier Elvestuen.

Sjokkerande, fastslår MDG-leiar Arild Hermstad.

– Støre-regjeringa går no inn i historia som regjeringa som tok det verste valet i norsk havforvaltning gjennom norsk historie. Havet er allereie under press på grunn av forsuring, forsøpling, forureining og overfiske – og har ikkje plass til at regjeringa foreslår å opne nærast heile havområdet vårt for gruvedrift.

Miljørørsla reagerer
Eit botnpunkt for norsk miljøpolitikk, meiner Raudts Geir Jørgensen.

– Fiskeri- og miljøstyresmaktene i Noreg har åtvara sterkt mot gruvedrift på havbotnen, og når ikkje eingong Equinor meiner at utvinning av havbotnmineral er forsvarleg, burde varsellampene lyse raudt.

Også miljørørsla reagerer skarpt. Ein svart dag for norsk natur, konkluderer Verdsnaturfondet WWF.

Den mest alvorlege overkøyringa av miljøfaglege råd eg har sett i heile fartstida mi i norsk miljøpolitikk, seier leiar Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

– Eg hadde aldri trudd at opningsprosessen ville hastast vidare på denne måten etter at kunnskapsgrunnlaget har vorte såpass grundig slaktet i høyringssvar frå Miljødirektoratet og Havforskingsinstituttet, for å nemne nokre få, seier han.

Publisert: 20.06.2023 10:23

Sist oppdatert: 20.06.2023 10:23