Bekymringsmelding for fylkesskolene
Synspunkt

Bekymringsmelding for fylkesskolene

Undervisningstilbudet fra de fylkeskommunale skolen i Møre og Romsdal er bekymringsfullt dårlig og ligger på bunn i forhold til fylkene det er naturlig å sammenligne seg med skriver Pål Aarsæther, leder for Møre og Romsdal Lektorlag, i et brev til Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

13.12.2019
Møre og Romsdal Lektorlag, som er den nest største fagforeningen for lærere i Møre og Romsdal fylkeskommune, har lenge kommentert den negative trenden i fylkeskommunens skoletilbud både offentlig i media og internt direkte med skoleeier.
Vår bekymring dekker flere områder:
Manglende ressurser til å drifte skolene forsvarlig. I henhold til Kostra-tallene har Møre og Romsdal fylkeskommune lenge lagt på bunn når det gjelder utgifter til de videregående skolene. Dette i forhold til de fylkene det er naturlig for Møre og Romsdal å sammenligne seg med. Derimot fremstår administrasjons-kostnadene som vesentlig høyere. Med kuttene på 50 millioner kroner som er foreslått nå i høst, og flere nedskjæringer til neste år, vil situasjonen bli enda verre.
På grunn av innsparinger får heller ikke elevene sine lovpålagte timer med undervisning i de forskjellige fagene, og vikarer blir heller ikke satt inn ved korttidsfravær. Vennligst se vedlagt brev til Kontrollutvalget til Møre og Romsdal fylkeskommune. Så vidt oss bekjent, har Utdanningsforbundet sendt et tilsvarende brev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Så langt har ingen av oss hørt noe tilbake.
De varslede nedskjæringene i skoletilbudet vil gå utover flere linjer som er svært viktige for nærings- og matfylket Møre og Romsdal. Dette er utdanningsprogram som skal sikre kompetanse og fagarbeidere for å utvikle næringene og lokalsamfunnene våre videre. Flere ledende industribedrifter har allerede protestert kraftig mot de foreslåtte nedleggelsene.
Møre og Romsdal fylkeskommune fremstår med manglende evne til politisk dialog. Både gjennom brev til Utdanningsutvalget - som vi enda ikke har fått svar på - vennligst se vedlegg, og avisinnlegg, har vi prøvd å få både politikere og administrasjon i tale, uten hell. Det eneste vi hører tilbake er at vi må «ta saken opp tjenestevei». Når vi så gjør dette i drøftings- og samarbeidsmøtet på fylkesnivå, opplever vi at våre innsigelser, for eksempel vedrørende bortfall i elevenes lovpålagte undervisningstimer, ikke blir tatt hensyn til og blir overstyrt.
Det er med bakgrunn i disse punktene vi er bekymret for at Møre og Romsdal fylkeskommune svikter i sitt A) Politiske oppdrag og ikke sørger for god dialog med fagforeningene, B) Undervisningsoppdrag ved å ikke gi elevene de lovpålagte undervisningstimene og C) Samfunnsoppdrag ved å ikke tilby de utdanningsprogrammene næringene i fylket trenger for å eksistere og utvikle seg.
I og med at hverken Møre og Romsdal Lektorlag eller Utdanningsforbundet har fått svar på sine henvendelser til henholdsvis Kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ser styret i Møre og Romsdal Lektorlag ingen annen utvei enn å kontakte sentrale myndigheter direkte angående den alvorlige situasjonen i våre videregående skoler.
Møre og Romsdal Lektorlag vil derfor be Kunnskapsdepartementet om å gå igjennom Møre og Romsdals fylkeskommunes praksis på disse punktene.
Med vennlig hilsen, Pål Aarsæther, leder for Møre og Romsdal Lektorlag

Publisert: 13.12.2019 09:58

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:42