Store maritime forventninger til statsbudsjettet
Synspunkt

Store maritime forventninger til statsbudsjettet

Maritim næring står i dyp krise, men har også enorme fremtidsutsikter. Viktige krisetiltak må på plass for at næringen skal kunne utnytte det fremtidige potensialet.

Maritimt Forum har forventninger til at regjeringen neste uke legger fram et statsbudsjett for 2021 som reflekterer både krisen og mulighetene i næringen. Vi fester vår lit til at myndighetene har fått den riktige kriseforståelsen, og de kommer med nye aktivitetsskapende krisetiltak som kan bidra til at næringen kommer gjennom stormen.
Havet er fremtiden for Norge. De maritime mulighetene i matproduksjon, energiproduksjon mineralutvinning og grønn skipsfart vil øke verdiskapingen og opprettholde velferden i Norge når petroleumsavhengigheten gradvis avtar i tiårene fremover.
I offshorekrisen falt maritim sysselsetting fra 2015 til 2020 på nærmere 30 000 personer. En ny fra Menon Economics viser at hver femte maritimt ansatte nå står i fare for å miste jobben de neste par årene; fra 86 500 ved inngangen til 2020, til 66 000 ved utgangen av 2022. Det kan bli en halvering av maritim sysselsetting fra 2015 til 2022. Alle aktørene i næringen vil merke nedturen, men mest kritisk synes det å bli for de største skipsverftene, offshore rederiene og flere utstyrsprodusenter.
Norge er, og vil alltid være, en havnasjon. Vi må ta grep nå, for å sikre at kompetansen og sysselsettingen ikke forvitrer i denne krisen. Derfor er høstens debatt om statsbudsjettet for 2021 så viktig for maritim næring.
Maritimt Forum mener at myndighetene må styrke ordningene som vil gjøre det mulig å bygge om offshoreflåten til klima- og miljøvennlige fartøy. Dette vil gi aktivitet og holde hjulene i gang gjennom tøffe tider. Vi mener også at staten nå må forserer byggingen av statlige fartøy, som nye mineryddere til sjøforsvaret.
Maritimt Forum har også tatt til ordet for å forlenge krisetiltaket i refusjonsordningen for norske sjøfolk. Sjøfolkene våre er avgjørende for innovasjonskraften til den norske maritime klyngen.
I tillegg mener Maritimt Forum at kompensasjonsordningen for næringslivet gjenopprettes og tilpasses maritim næring. Det haster også med å opprette midlertidige garantiordninger gjennom GIEK for å avlaste selskapene igjennom krisen.
Sjøfolkene våre er avgjørende for innovasjonskraften til den norske maritime klyngen

Publisert: 01.10.2020 09:38

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:42