Kort fortalt

Bremsa for lenge

Koronautvalet: Regjeringa var for tilbakehalden med å opne opp.

02.06.2023

NPK/NTB: Koronautvalet slår fast at styresmaktene stort sett handterte koronapandemien godt, men slår fast at regjeringa var for tilbakehalden med å opne opp.

Det sa leiaren av utvalet, tidlegare sentralbanksjef Øystein Olsen, då han overleverte rapporten til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fredag. Utvalet har evaluert handteringa til styresmaktene av covid-19-pandemien samla sett.

Olsen sa at utvalet støttar Koronakommisjonen i at styresmaktene ikkje var tilstrekkeleg godt førebudd då pandemien trefte, og at det er forslag til forbetringar.

– Regjeringa var for tilbakehaldne med å opne opp. Til dømes innan breiddeidretten og andre aktivitetar, sa Olsen i presentasjonen sin av rapporten.

Det var særleg barn, unge og eldre som vart hardt ramma av dei inngripande tiltaka mot koronasmitte, meiner utvalet som har granske handteringa av pandemien.

Utvalsleiar Øystein Olsen konkluderte med at handteringa til styresmaktene i all hovudsak var god og at dei hadde tilstrekkeleg lov- og regelverk til å ta dei nødvendige grepa. Men regelverket var for dårleg for å handtere ei langvarig krise, poengterte Olsen under pressekonferansen der han la fram funnet frå utvalet.

Eit av forslaga frå koronautvalet er ei nasjonal oversikt over helsepersonell som kan bidra i ein krisesituasjon.

Utvalet meiner også at pandemien og smitteverntiltaka ramma økonomisk skeivt.

Ifølgje VG meiner utvalet at det var nokre grupper som i for stor grad vart ramma av dei strenge tiltaka til styresmaktene:

* Barn og unge måtte bere ei uforholdsmessig stor byrde. Barn og unge hadde låg risiko for sjukdom og død som følgje av covid-smitte, medan livsutfaldinga deira vart vesentleg avgrensa gjennom redusert nærvær på skulen og tidvis nedstengde fritidsaktivitetar.

* Mange fekk tapt livskvalitet gjennom to år med pandemi, og det er indikasjonar på at eit mindre tal har fått meir langvarige negative verknader.

* Då omsynet til barn skulle vurderast i saker som gjeld dei, meiner utvalet at styresmaktene i større grad burde brukt erfaringar frå tidlegare fasar i pandemien. På den måten kunne tiltaksbyrda for barn og unge vorte lågare i pandemiens siste fasar.

Publisert: 02.06.2023 12:57

Sist oppdatert: 02.06.2023 12:58