Kort fortalt

Rekordhøge skatteinntekter frå olje og gass

Svært høge gassprisar er hovudårsaka.

28.11.2023

(NPK-NTB): Høge olje- og gassprisar og ei svak norsk krone førte til rekordhøg petroleumsskatt på 883 milliardar kroner i 2022, viser tal frå Skatteetaten.

Petroleumsskatten auka med 195 prosent frå 2021. Då vart fastsett skatt for petroleumsselskap totalt 299,2 milliardar kroner, medan i 2022 var beløpet på heile 882,7 milliardar kroner. Det viser nye tal frå Skatteetaten.

– Årsaka til den store auken er i hovudsak dei svært høge gassprisane i 2022 og dessutan ein svak kronekurs, sidan olje og gass frå norsk sokkel i hovudsak blir seld i utanlandsk valuta, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i ei pressemelding.

Skatteinntektene frå ikkje-fornybare olje- og gassressursar går inn i oljefondet.

Nye reglar for petroleumsskatt vart vedtekne i juni 2022. Reglane inneber ei omlegging av særskatten for petroleumsverksemd til ein kontantstraumsskatt med omgåande utgiftsføring av nye investeringar. Endringane tredde i kraft med verknad frå og med inntektsåret 2022.

Oljeselskap betaler ordinær selskapsskatt på 22 prosent, i tillegg til ein særskatt på inntekt frå sokkelverksemd. Det blir gitt frådrag for ein berekna selskapsskatt i særskattegrunnlaget. Dette er for å sørgje for at særskatten er nøytral.

(©NPK)

Publisert: 28.11.2023 14:58

Sist oppdatert: 28.11.2023 14:58

Mer om