Kort fortalt

Vil vidareføre frontfagsmodellen

Har bidrege til god utvikling i økonomien.

15.12.2023

(NPK-NTB): Utvalet som har sett på utfordringar for lønnsdanninga og norsk økonomi, slår fast at frontfagsmodellen har gitt ein god og balansert økonomisk vekst over tid.

Frontfagsmodellutvalet har sett på utfordringar for lønnsdanninga og norsk økonomi. Fredag overleverte professor Steinar Holden rapporten frå utvalet til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), ifølgje ei pressemelding.

Ein av hovudkonklusjonane er at modellen har gitt Noreg høg verdiskaping, låg arbeidsløyse og ei tilstrekkeleg god kostnadsmessig konkurranseevne.

Frontfagsmodellen skal sikre at lønningane i Noreg over tid ikkje blir mykje høgare enn hos Noregs konkurrentar i utlandet, slik at konkurranseevna blir svekt.

Dette blir gjort ved at lønnsoppgjeret i industrien over tid skal vere retningsgivande for alle andre lønnsoppgjer i Noreg.

Publisert: 15.12.2023 11:06

Sist oppdatert: 15.12.2023 11:06

Mer om