NTB Hj P If XO44i0
OSLO: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på Arbeidarpartiets landsmøte i Oslo Kongressenter. No har dei vedteke ny straumpolitikk. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK
Nytt

Kutt i bonusar, kutt i straumpris og nei til nye utanlandssamband

Ap har vedteke 32 sider ny straumpolitikk.

05.05.2023

(NPK-NTB-Marius Helge Larsen) Slutt på bonusfest i Statkraft, stor satsing på solenergi, lågare straumprisar og strengare krav til straumselskap.

– Det blir bygd ingen nye utanlandssamband frå det norske fastlandet på kort eller mellomlang sikt, slår Arbeidarpartiet fast i sitt nye energipolitiske dokument.

Rapporten vart i sin heilskap vedteken på Arbeidarpartiets landsmøte fredag, med nokre endringar.

Partiet anerkjenner no ein alvorleg situasjon i norsk energisituasjon.

– Vi må lære av krisa vi no står i og bruke ho til å vidareutvikle dagens system, samtidig som vi tek med oss det beste frå norsk kraftpolitikk gjennom meir enn 100 år, slår Arbeidarpartiet fast.

Fornøgd
Det er Arbeidarpartiets energiutval, leidd av Stavanger-ordførar Kari Nessa Nordtun, som har utarbeidd rapporten.

Ho er svært fornøgd med at nesten alt dei har foreslått, no er vedteke.

– Folk kjem til å merke at det blir nye industrimoglegheiter knytt til kraft. Det kjem til å bli meir energieffektiviseringstiltak. Det er kjempeviktig å få ned forbruket. Og vi er tydelege på at straumen må bli rimelegare, seier Nordtun til NTB.

Mellom anna slår Arbeidarpartiet no fast at støtta til energieffektiviseringstiltak gjennom Enova skal styrkjast med ein milliard kroner. Partiet vil også ha ei storstilt satsing på solenergi.

Partiet vil også:
* Styrkje husbanken med auka midlar for å kunne gi lån til oppgraderingar som gir redusert energibruk

* Dekke 35 prosent av investeringa til bedrifter og burettslag som installerer solcelle- og energilagringsløysingar

* Støtte isolasjon og utskifting av dører og vindauge med 20 prosent av kostnadene

Arbeidarpartiet er no svært tydelege på at lønns- og bonusfesten i statleg eigde selskap som Statnett må ta slutt.

Partiet vil:
* Innføre restriksjonar på bonusar/provisjonar for tilsette i offentlege kraftselskap

* Ha ei kraftig innstramming i forventningane til lønn for leiarar i kraftselskapa.

Selskapa må også jobbe for at lønnsforskjellane ikkje er for store mellom leiarar og tilsette, dersom Ap får viljen sin.

Offentleg kontroll
Arbeidarpartiet vil også ta grep i kraftmarknaden.

– Innbyggjarane opplever at marknaden ikkje fungerer til deira beste slik det historisk sett har gjort. Situasjonen vi no opplever kan føre til ei tillitskrise mellom innbyggjarar og styresmakter, heiter det i Aps nye straumpolitikk.

Partiet slår fast at offentleg eigarskap for alle utanlandssamband ligg til grunn.

– Kraftutvekslingskablar med Europa skal vareta norske interesser både i form av lågare prisar og auka forsyningstryggleik, heiter det.

Vil bruke EØS-handlingsrom
Partiet slår også fast at energipolitikken skal vere under sterk politisk styring og kontroll.

– Vasskrafta, fleirårsmagasina og energirikdommen vår, skal disponerast til det beste for norske forbrukarar og norsk næringsliv, meiner Arbeidarpartiet.

Arbeidarpartiet vil òg «bruke handlingsrommet i EØS-avtalen for å ivareta Norges interesser og vurdere tiltak som kan dempe prissmitten».

Fleire energikjelder
I rapporten blir det understreka at det hastar med å utløyse ny produksjon av elektrisk kraft i Noreg.

– Både landbasert vindkraft, solkraft, vasskraft og energieffektivisering vil vere viktige kjelder for å sikre at vi har den krafta vi treng fram mot 2030, slår Ap fast.

Havvindsatsinga langs heile kysten blir trekt fram, inkludert planen om å nesten doble norsk kraftproduksjon i åra som kjem.

– Vi skal leggje til rette for ei historisk utbygging av havvind som nesten vil doble norsk kraftproduksjon i åra framover.

– Samtidig er vi er opne for ny kunnskap om alternative energiformer, som til dømes kjernekraft, bølgjekraft, tidvasskraft og andre moglege framtidige energikjelder, skriv Arbeidarpartiet.

Partiet vil leggje til rette for offentleg eigarskap i nye vindkraftprosjekt på land.

Strengare kontroll med straumselskapa
Straumselskapa kan også vente seg strengare kontroll viss Arbeidarpartiet får gjennomført politikken sin.

Partiet vil:

* Innføre strengare krav til marknadsføringa til selskapa av pris, varigheit og avtaletype.

* Vurdere maksgrense for påslag og gebyr

* Styrke handheving og sanksjonering mot strømsalgselskap ved brot på straumavtalar og marknadsføringslova. Terskelen for å miste konsesjon må bli lågare.

Publisert: 05.05.2023 17:00

Sist oppdatert: 05.05.2023 17:03

Mer om