Ably Medical foto Ably Medical 11
AVANSERT TEKNOLOGI : Ably Medical-prosjektet jobbar mellom anna med korleis ein kan gjere nytte av sensorteknologi i sjukehusa. Foto: Ably Medical
Nytt

Har henta inn nye titals millionar

Ably Medical ligg etter skjema – men i løpet av året kjem dei første produkta for sal.

Marius Rosbach
10.08.2023

I fjor skulle Ålesund-selskapet Ably Medical etter planen ut for å selje det høgteknologiske systemet for sjukehussenger som dei har utvikla. Men årsmeldinga for 2022 viser at inntektene gjekk ned, i staden for opp.

Danske Mikkel Ingstrup tok over som Ably Medical-sjef etter gründeren Kjell-Are Furnes tidlegare i år.

Ein ferierande toppsjef fortel til NETT NO at ny regulering av medisinsk utstyr er årsaka til at den kommersielle lanseringa tek lengre tid enn venta. Situasjonen gjer at ting tar lengre tid for heile bransjen.

– Som følgje av dette har vi justert vårt regulatoriske vegkart ein smule. Målet er å korte ned tida til lansering i marknaden, skriv han.

Har henta meir kapital
Helseteknologiselskapet har fleire gonger henta inn pengar frå private investorar, i tillegg har dei fått støtte får norske styresmaktene til verksemda.

Seinast i 2023 er det gjort ein emisjon som har tilført selskapet 20,6 millionar i ny kapital, ifølgje årsmeldinga for 2022.

I tillegg har Innovasjon Norge innvilga tilskot på 15 millionar, der pengane betalast ut med 30, 50 og 20 prosent på ulike tidspunkt i arbeidet.

Første produkt kjem for sal i år
Målet er å ha den første versjonen av det avanserte målesystemet for sjukehussenger på marknaden i første halvdel av 2024.

Produktet blir omtala som «Lyng One» og kan mellom anna overvake hjarterytme, respirasjon og mobilitet hos pasienten som ligg i senga.

I mellomtida førebur selskapet seg på kommersielt sal av sokalla OEM-produkt, som er i ferd med å bli «rulla ut» i Italia.

Ingstrup fortel at planen er at dei første produkta frå produksjonslinja i Italia, kjem for sal i år via deira partnar Malvestio. Vidare ser selskapet føre seg ei opptrapping i 2024 og 2025, etter som dei oppnår høgare medisinske klassifiseringar.

Selskapet har framleis patent på å lage sjølve sjukehussengane, men vil i første omgang konsentrere seg om «Lyng One»-produktet.

Stor tru på tysk marknad
Tyskland er ein stor marknad som selskapet har trua på.

– Vi er ein unik moglegheit i Tyskland, då dei fleste tyske sjukehus kjem frå eit relativt lågt digitaliseringsnivå. Samtidig har det tyske helsevesen mål om å vere heildigitalisert innan utgangen av 2025, skriv Ingstrup.

Skal utvikle framtidas pasientrom
Selskapet er også i full gong med å førebu gjennomføringa av eit større forskingsprosjekt som mellom anna går føre seg i Ålesund.

Gjennom arbeidet skal selskapet utvikle det som NETT NO omtala som framtidas pasientrom ved å ta i bruk avanser sensorteknologi.

Underskot i fjor
Ably Medical er framleis i ein utviklingsfase og 2022-rekneskapen viser i første rekke kostnader. Resultat før skatt enda på minus 11,5 millionar.

Samla eigenkapital ved utgangen av året var knappe 48 millionar og langsiktig gjeld var på 5,7 millionar, viser årsmeldinga.

Ably Medical
Årsresultat (i mill kr)


2022
2021
Driftsinntekter
7,6

16,8

Driftsresultat
-10,6
-21,6
Res. før skatt
-11,5
-21,9

Publisert: 10.08.2023 05:00

Sist oppdatert: 09.08.2023 23:51

Mer om