Viiral gardermoen montasje Ola Røthe foto havnevik privat 11
JOBBAR MED COMEBACK: Nesesprayen Viiral blei møtt med stor medieinteresse og fekk pris som årets innovatør av apotekbransjen. Deretter trekte selskapet nesesprayen frå marknaden. Styreleiar Ola Røthe fortel at dei snart har ein plan for korleis dei skal kome tilbake. Foto: Havnevik/Privat
Nytt

Legg planar for Viiral-comeback

Gründerane jobbar hardt for at investorane skal få god avkastning. Titals millionar er nytta på forsking og utvikling.

Marius Rosbach
03.03.2023

I fleire år har det vore stille kring nesespray-satsinga Viiral, men selskapet lever framleis i beste velgåande, forsikrar styreleiar Ola Røthe.

– Vi er no i sluttfasen med å designe vårt fremtidige kliniske program. Målet er å sette ein prislapp og tidslinje på programmet, samt definere kva resultat vi ventar, samt si noe om kva det betyr for produktet sin kommersielle verdi, fortel han til NETT NO.

Røthe vil ikkje lokkast til å kome med spekulasjonar på kva summar det kan vere snakk om.

Det er likevel lett å slå fast at verdiane kan vere betydelige om alt går Ørsta-selskapet sin veg. Meir om det etter eit lite tilbakeblikk.

Pandemien har hindra kliniske studier
Det er gått om lag tre og eit halvt år sidan nesesprayen som skulle ta knekken på forkjølingsvirus, vart trekt frå marknaden av selskapet. Årsaka var at Helsetilsynet stilte spørsmål ved dokumentasjonen som låg bak produktet.

Sidan då har koronapandemien gjort det vanskeleg å gjennomføre kliniske undersøkingar.

– Det er eit paradoks at for å få godkjenning som legemiddel, eller medisinteknisk produkt, så må du ha kliniske studier. Men det å få frem gode og representative humandata knytt til forkjøling, influensa og andre virussjukdomar, har vore nærast umogleg under pandemien, seier Røthe.

Lovande resultat mot Covid-19
Paradokset består ikkje minst i at Viiral har gjort undersøkingar «in vintro», det vil si i laboratorie, som har vist lovande resultat mot ulike virusvariantar - også Covid.

– Ein av våre føresetnader er at vi ikkje trur verda er ferdig med pandemier som eit problem, påpeiker Røthe.

Den anerkjende svenske professoren i virologi, Niklas Arnberg, har stått for forsøka på sitt laboratorium i Sverige. I ettertid har undersøkingane ved Umeå-universitetet stadfesta resultata.

Det er også gjennomført ein første av ei serie kliniske testar på menneske i Sverige. Røthe fortel at resultata er som venta, og den endelege rapporten kjem etter planen om få veker.

Ein av våre føresetnader er at vi ikkje trur verda er ferdig med pandemier som eit problem
Ola Røthe

Har lagt inn patentsøknad
Førebels er selskapet forsiktige med å snakke i store ord, men det er allereie lagt inn ein patentsøknad for eksklusiv bruk av sialinsyre i samband med Covid-19. Den er venta å gi ei internasjonal beskyttelse for produktet og teknologien.

Alt tyder på at Viiral er først ute med å oppdage - og søke beskyttelse av effekten mot Covid-19 og dei seinare mutasjonane, ifølgje Røthe.

– Vi har eit naturlig substans i eit produkt vi meiner verkar breitt virusinfeksjonshemmande, seier han.

No står det att å jobbe fram solid dokumentasjon på at det faktisk er slik. I tillegg treng ein å få på plass ein regulatorisk status for produktet som gjer det lovleg å seie det til kundane, legg Røthe til.

Viiral illustrasjon foto havnevik
KOSTBAR UTVIKLING: Rekneskapene for Viiral viser underskot på meir enn 45 millionar dei siste fem åra, Størstedelen av ressursane har gått til forsking og utvikling. Foto: Havnevik

Budd på at ting vil ta tid
Selskapet er budd på at det vil ta tid å få gjennomført studiane som trengst, og deretter få på plass godkjenningar. Først deretter kan produkta deira kome tilbake i hyllene og gi salsinntekter.

– No jobbar vi med å konkretisere kva studier vi skal gjere, til kva tid og kostnad, før vi kjem til marknadslansering, seier Røthe.

Målet er at Viiral skal få status som medisinteknisk produkt, og at dei deretter kan gå ut i marknaden og seie at deira produkt beskyttar mot virusinfeksjon i luftvegane.

Gründer Jan Remmereit og borna er framleis største eigarar i Viiral-selskapet. Styreleiar Røthe som no held i trådane frå Oslo, har samarbeida med Remmereit i ei årrekke og var mellom anna med på å få Natural på børs i si tid.

Mål om arbeidsplassar i Ørsta

Viiral har adressa i Ørsta, men selskapet er for tida tappa for ressursar som ikkje er direkte knytt til forsking og utvikling.

Det betyr mellom anna at Frode Fagermo har slutta som dagleg leiar, og gått over til å vere fotballtrenar på heiltid.

Røthe fortel at det framleis er eit mål å skape arbeidsplassar i Ørsta. Han påpeiker at hovudvekta av investorane kjem frå lokalmiljøet og at regionen har god kompetanse på marin industri.

- I dag kan vi ikkje prioritere å ha eige laboratorium, eller småskalaproduksjon gåande. Men den dagen vi kjem i flyt og produktet skal inn i marknaden i stort volum, så vil Ørsta, Volda og Ålesund vere naturlege områder å vere for oss, seier styreleiaren.

Publisert: 03.03.2023 11:31

Sist oppdatert: 03.03.2023 18:33

Mer om